LineSteingrim sin dagbok fra 1.6.1919 - 3.8.1924
Søndag 1 ste Juni 1919
Koldt veir idag. Sneilningene gaar rudt omkring i fjeldene, men det er enda ikke nevneverdig nedbør. Det blir for tørt fo aker og eng, thi det lille regn som de sidste dagae har skvættet ned, tørker bort igjen straks. Vi har behov for en ordentlig "dusch" nu skal der bli korn og græs paa marken, og den kan ogsaa muligens komme.

6 de juni
Pintsedag

Søndenvind og mild luft. Det regnede fra først i ugen, men nu blir der atter for tørt, da søndenvinden tørker op alle ting. Det ser ud til at den lille sne, som er igjen i fjeldene, nu skal rinde væk i helgen, og da blir det snart for lidet til sagen. Og vi har dog havt brug for drivkraft om en uges tid endnu.
Elen, Lars og Sigurd var oppe i hele nat og "brændte pinse". I dag er de derfor temmelig søvnige og slappe og grætne. Olina er paa Hjelle, og Jørgine reiste til Bergem i følge med Guro Rønning.

2 den pintsedag
I gaar dødde Marit O. Motrøen efter kun et par dages sygdom. Hun blev lidt over 86 aar.
I dag blev Iver Musgjerd og Marit Follestad (Sneve) viet i Romfo Kirke.

15de juni 1919
Det har nu været et udmærket jordveir en tid. Fredag og nat til lørdag regnede det temmeligsterkt og i dag er der klar himmel og solskin. Åker og eng vil nu faa et godt stød fremover, men saa har det ogsaa en tid staaet i stampe.
Gravøl i Motrøen i gaar og i dag.
Tore Olsen Gravem dødde en af de sidste dage. Han har i den sidste tid været blind, og saa har han lidt af en tyngde for brystet, saa det har været vanskelig for ham at ligge, ja endog at være inde til sine tider.

22 juni 1919.
Bra veir hele ugen, dog helst lidt regn..
Har de sidste dage arbeidet paa Nyheim, med at sette istand husene da Mr. Chrocshank og frue nu atter kommer hid. De har nu ikke været her siden 1914 da verdenskrigen brød ud. Som venteligen længes de hid igjen, efter saa mange aars fravær.
Anne er nu paa "Øratur". I gaar reiste hun til Fladvad, og imorgen fortsetter hun til Øren hvor hun vil træffe tandlægen.
Eli O. Ottem dødde 18-6.

24de juni.
Sankthansdag.

Har været paa Grøa idag, paa tinget. Der var mange folk.
I gaar hendte en sørgerlig hendelse her, da Peder Olsen Gravem dødde af ett slgtilfelde oppe i sæterveien.. Jeg var ogsaa oppe paa sæteren og satte istand et gjerde, paa nedveien mødte jeg og smaaguttene Peder et stykke nede i lien. Han var vist ikke kommet mere end ca 100 meter høiere op før han var sjunket sammen, og hvor han blev funden af Lars O Gravem, en kort tid efter.
Peder var en meget hjelpsom og tjenestevillig mand, der visselig vil bli savnet mere end en gang.

29de juni 1919
Svært regn i nat og i dag. Det er bra i mer end en henseende, thi det har nu været for tørt i lang tid saa åker og eng saa temmelig tynde og tarvelige ut. Og dertil blir der vel sagvand igjen, da det nu i lang tid har været forlidt, og det endnu er meget tømmer igjen.
I dag kommer Mr. Chrokschank til Nyheim med frue. De har nu været borte i nesten 5 aar paa grund af de usikre forhold under krigen.
Fredag den 27de var der auktion paa Lundli, da Ingebrigt Braaten i morgen skal fraflytte eiendommen og Martin Jonassen skal overtage den. Auktionsdagen var det det præktigste veir, og paa grund deraf var der mødt frem en stor masse folk, helt fra Lilledalen og langt opover Opdal. Det var jo aldeles en hel turisttur.

6te juli 1919
Regn først i ugen, men nu har vi klar himmel og blankt solskin.. Her staar nu aker og eng og vokser efter det temmelig stride regn, som var først i ugen. Men paa sagen blev vi siddende fast iaar da vatnet minkede bort for snart.
Hr. Klokset med familie er her idag paa gjennomreise til Storlidal.

13 juli.
Onsdag den 9de flyttede vi til sæters og paa fredag var der skoleeksamen. Om aftenen havde vi kredsmøde for at indstille ny lærer, da Soleim nu skal fratræde. Som nummer 1 en blev lærer Hatlelid i Lilledalen indstillet, no 2 P. A. Solem, Musgjerd og no. 3 en lærer ved navn Fure.
I morgen skal skolestyret indstille lærer, og da kommer det an paa, om det har samme opfatning som kredsen.
Regn i dag, saa at akeren tildels ligger flat. Det er nu 3die aaret at der kommer regn netop naar akeren har naaet fuld længde, og da ogsaa er snarest til at legge sig.
Det er endnu ikke begyndt nogen nævneverdig aann, da gresset endnu staar og vokser.

20 juli
Veiret er fremdeles temmelig variabeldt saa det gaar ikke fort med slaataannen, men saa er det da i tidligste laget endnu.
Ellen har været syg nesten 14 dage, men hun er nu i bedring igjen, saa hun er oppe i dag.
Mr. Chrokschank med frue reiser i dag tilbage til England. Med laksfiskeriet har det ikke gaaet noget videre heldig, 3-4 stykker er det hele. Derimod har Gunnar fisket ganske bra paa teinen, opimod 30 tænker jeg.

27 juli
Meget varmt veir i midten af ugen, siden har de været lidt kjøligere, med tåge, men ikke regn.
Ragnhild Gundersen, farbroder Jons datter fra Kristiania, er for tiden her, paa besøg. Hun havde, som rimelig er, lyst til at se sin fars barndomshjem. Jeg tror at hun befinder sig meget vel her.

3die augusti
Slog det sidste hjemme paa onsdag. Meget varmt veir paa torsdag, men fredag kom taagen igjen, og igaar regnet det temmelig stridt af og til. I dag opholdsveir, men skodde.
Sødagsaften
Har været i skolestuen, hvor der var ungdomsforedrag af sogneprest Hveem og sekretær Halland. Mange folk tilstede.
P. A. Solem andsat som lærer i Gjøra kreds.
Mandagsaften 4 august
Har høiet det sidste hjemme i dag. I morgen begynder vi paa sæteren.

10 august 1919
Det har været koldt og surt veir hele ugen siden mandag. Er færdig med slaatten paa sæteren, men har indtet faaet i hus. Lidet græs deroppe iaar
Søndagsaften
Har været hos O. Soleim hvor der var opbyggelse.
Peder Grendsen blir nu alene paa skandsen, da de andre, den ene etter den anden er rykket bort. Især var P. O. Gravems hastige bortgang et føleligt tab for øvrebygden, da det ser ud til at det er ingen som er skikket til at indta hans plads igjen.

17 august
Høitørk er en uopnaaelig ting, nu for tiden. Vi har været paa sæteren 3 dage denne uge, og enda er det en ubetydelighed vi har faaet i hus. Men vi fik da meget gode og tørre saater igaar saa det var bare en liden "solgløt" om at gjøre saa vilde alt sammen blit tørt, men denne fik vi altsaa ikke.

24de august
Vi blev ikke færdige paa Gravemssæteren før tirsdag, og saa kom vi til Grødalen onsdag den 20. Der ude er det bra græs iaar, men veiret har været surt og koldt hidtil. Om morgenen har marken tildels været reimfrossen, men lægre ud paa dagen har regnet indfundet sig. Især var det styrtregn igaaraften.

31 august 1919
Vi har været i Grødalen siden mandagsaften. Bra veir de to første dage, siden var det surt et par dage og i gaar var det rent ypperligt, med sol og vind. Akeren er nu saavidt moden, at den maa tages med det første.
Anne har da ogsaa skaaret en del, saa skuraannen gaar nok bare det blir veir.
Rensjægerne holder nu paa at drage tilfjelds, da det i morgen er første dag renen er lovlig og det gjelder nu at være der i betids.

7 august
Har været i Grødalen siden onsdag. Enestaaende fint veir, med søndenvind og mild luft. Vi fik da ogsaa ind temmelig meget høi, af udmærket kvalitet. Vi blev dog ikke færdig da vi slog lidt som ligger ude endnu.
I gaaraftes drog jeg ind 4 las korn og et pat las til tenker jeg blir først til i morgen.
I disse dage arbeider endel ingeniører oppe i fjeldgaardene hvor de holder paa med at opmaale vandfaldene og mere i den retning. Det er mulig at vandfaldene nu blir solgt og blir udbygget i en ikke alt for fjern fremtid. Det ser ud til at vor bygd blir et kraftcentrum af rang. Men om dette blir bare til gavn og glæde, det ved jeg sandelg ikke.

14de september 1919
Blev færdig i Grødalen i gaa. Det var vakkert deroppe da. Klar himmel og straalende solskin over den gulnede skog. Men det blev koldt da det led paa aftenen, og idag laa markene hvide af rim her, og da er jeg bange for det blev koldt for det korn som endnu ikke er skaaret oppe i Fjeldgaardene. Men det har nok faat en snert af frosten før, saa at denne nat ikke var den værste.

21 september
Har hugget lauv denne uge. Var ogsaa oppe i Svisdal og skar et par dage. Bra veir til igaar, da det begyndte at regne efter middag, og udover daen og aftenen øgede det paa til styrtreg. Men i dag er det opholdsveir igjen, skjønt luften er tyk og himmelen skyet.
Anna har været borte sinden torsdag, hun er paa Sundalsøren hos tandlægen, og idag er hun antageli ved Hof kirke, hvor der er konfirmation.

25 september
Bra veir hele ugen, saa vi fik ind baade korn og poteter, og den sidste lauvstak kastede vi fredagsaften, men lørdag var det ogsaa forbi med godveiret, thi da regnede det aldeles umaadelig hele tiden. I dag ligger sneen langt nedover lierne, saa opp i fjeldgaardene maa de nok staldfore idag.
søndagsaften
Konfirmation idag paa Romfo. Jeg, Olina, Ellen, Lars og Sigurd var der. Mange folk, men daarligt føre, da veiene var sa opblødt af regnet. Jeg tenker at baade Lars og Sigurd er træt og endaset efter den temmelig lange tur.

mandag 29de
Dyrskue paa Gjøra i dag. Omkring 40 dyr fremstilledes, hvoraf 9 fik sløife. Prisdommerne var mindre godt fornøiet med kjørene her, da de troede at mærke, at hestene tildels blev foret paa kjrenes bekostning, og dette saa har sat sit mærke paa disse og sat dem tilbage fra hvad de burde ha været.

5te oktober
I dag skal der være afstemning over forbudssagen, over hele landet. Afstemningen skal forgaa i alle skolestuer, for at det skal bli bekvemt, for de stemmeberettige.
Det har i de sidste dage været et udmærket mildt veir, omtrent som mildt paa sommeren. Jeg tror at alt korn og poteter nu er kommet ihus her i bygden. Ja det kan hende at lidt poteter staar igjen hist og her, men det er ubetydelig.
De to sidste dage har jeg været med Erling Nerland og lagt tak paa hans hus.

12 oktober 1919
Vi har havt et skrækkeligt veir siden tirsdag. Sneen ligger nu over al mark, rigtignok ikke mere end et par tommer tyk her, men oppe i fjeldene er der en masse sne.
Med aftemningen i forudssagen gik det glimrende. Opimod 200.00 stemmers overvækt for forbud, saa herefter blir det nok ikke godt at skaffe sig "sterkt" for den som ønsker det. Bare hjemmebrendingen kunde hemmes endel igjen, men jeg frygter for, der vil skarp salve til da.

19 oktober 1919
Tørt veir denne uge ogsaa. Sneen ligger nu 6-7 tommer dyb her, og oppe i fjeldene er den flere gange saa dyb. De 3 første dage var jeg hos Vollan og murede ovnpiber, og reparerede hustag,- et meget sluvet arbeide i det sure veir. Siden har vi slagtet, ogsaa var der kommunevalg 2 dage.
I Romfor blev vaglgt G. Forset, O. Grændsen, G. Nisja, Halvor Hagen, Jens Musgjerd, Sivert Fahle og L. F. Gravem og Ole Wennevold.

26-11-1919
Usædvanlig godt veir langt ud over ugen. Sneen tinte bort i en fart, saa bække og elve flømmede som paa vaaren. Paa Nisjahavt sagvand saa de har skaaret en hel del tømmer som laa igjen fra ivaar, men noget ligger igjen endnu.
Jeg har været hos O. Soleim nogle dage og reparert en hel del ting, og igaar var jeg til Svisdal. I dag er der kommet en smule sne, og det er nu meget kjøligere i luften.

31 november.
Bededag. Har været temmelig koldt de sidste dage, saaledes idag 9 kuldegrader. Marken er bar, og efter den store nedbør, med efterfølgende mildveir er bækkene overalt store og vandfyldte. Kulden bringer dem nu til at fryse til is, saa at bækkefar og bjerg, hvor der rinder vand, ser ud som fortinnede.

2den oktober
I dag er der bryllup paa Ørsund, da Tore Ørsund og Maria Musgjerd skal gifte sig. Vi er ikke bedt til bryllupet, som vel er, thi jeg har en afgjort ulyst til at være i saadane gjestebud.
Søndagsaften
Har været i skolestuen ikveld, hvor en sekretær i sømandmissionen holdt foredrag. Det var en dygtig taler, og da han endel aar, har været ansat som sømandsprest i Antverpen, havde han nok af rystende historier at forælle derfra, baade før og under krigen.

9de oktober
Koldt veir hele tiden. Termometeret viser i dag 15 grader. Jeg er bange for at vandet fryser bort for os, da marken er aldeles bar og kulden saaledes har godt tag paa jorden.
Jeg og N. Jenstad har været hos Herskedal paa snedkering en nogle dage, men vi blev lens for material, saa vi maatte slutte nogle dage.

16 november
Samme skarpe kulde, i dag er der saaledes 15 grader- I gaar var der oevrskyet og der faldt ogsaa en smule sne, såvidt at det skjærpede kulden noget.
Jeg har sat op endel rypesnarer, dat det ser ut til at være noget rype i aar. I gar var jeg paa Nisja og træsket, da der trængs meget hjelp naar man bruker træskeværket.

23 november
Kulden har staaet sig indtil den sidste tid, men nu er den lidt rimeligere. Den frøs dog bort vandet for os før den gav sig, og det var et stort uheld.
Jeg har sat op endel rypesnarer, men fangsten er ikke rar, 3 stykker er almindelig.
Fredag fik Ella Svisdal en liten pige og idag skal Anne opover og være der en uges tid.

14de december.
Veir og føre omtren som før, ikke saa koldt, men ingen sne. Det begynder nu at minke med foret hjemme, og vanskelig er det at faa hjem noget ogsaa. Fra Grødalen er det aldeles umulig, og fra sæteren er det ogsaa meget slemt. Jeg var dit paa fredag, men jag har aldrig drat "sloe" paa sligt føre.
Tirsdag, onsdag og torsdag var der auktion paa Gravem efter Peder Olsen. Der var mange folk og varerne blev bra betalt, det som de var nogen værdi i da, og det øvrige er snart dyrt nok.

1ste juledag.
Saa er der atter jul. Det ser ut til at bli koldt nu ! I gaar snedde det noget, men nu klarner de op, og luften er allerede temmelig kjølig. I kveld skal der bli juletræfest i skolestuen, men jeg vil ikke dit, da deter saa koldt.
Det blir foresten nok fester i julen. 3die juledag blir der fet for den afgaaede lærer, O. Soleim. Kredsen har skudt sammen til en æresgave for ham. Gaven bestod af et par stole, til en værdi af 100 kroner stykket.

28de december.
I gåaftes gik festen for Soleim. Der var mange folk tilstede. Sogneprest Hveem, var ogsaa tilstede, og talte og læste op af en bog. P. A. Solem holdt foredra om skolens udvikling i vort land, samt læste op endel morsomme smaastykker. G. Nisja talte ogsaa, ligesomder ogsaa blev sunget endel numre. I det hele kan man sige at det var en meget vellykket fest.
Lars Motrø døde 26/12.

1919
Det aar som nu snart er gaat tilende, kan ikke karakteriseres som noget godt aar. Rigtignok er der sluttet fred, saa at vedenskrigen, med al sin gru og elendighed er ophørt, men dens eftervirkninger,- saasom dyrtid og urolige arbeidsvilkaar,- vil sansynligvis række aar fremover.
Tyskland er slaat til jorden, og de ubarmhjertige seierherrer har dikteret det en saa kolosal krigsskadeerstatning, at det antagelig vil gaa flere mennesealdre, før det atter kan reise sig.
Det skal saaledes utlevere sine krigsskibe og en stor del af sin handelsflaade, størsteparten af sit jernbanemateriel, sine kanoner og geværer, sin flyveeskadre, en masse kjør og heste, faar og svin, og Gud ved alt, som det maa overlade sine glubske overvindere.
Det er bli sagt, at enhver fredsslutning indebær i sig selv spiren til fremtidige krige. Om denne er jeg sikker paa at dette er tilfeldet. Tydskerne vil aldrig , nei aldrig kunne glemme denne haarde medfart, og saasandt de engang i fremtiden kommer til at føle sig stærke nok, vil de vel ved første anledning søge at ta "revance".
Keiser Wilhelm, med sin familie opholder sig som flygtning i Holland. Og i Tyskland føer socialstene med en forhenværende saddelmager, Egbert, i spissen, regjeringen.
I Rusland har de videst gaaende. Bolsjevicerne, tilrevet sig magten. Keiserfamilien er myrdet,tillige med officererne, presterne og kort sagt hele inteligensen. Al eiendomsret til fabriker, jord, skog og vand er ophævet, alt er statseiendom.
Disse voldsomme omveltninger har dog ikke bragt landet og folket nogen lykke. Landet befinder sig paa grendsen af hungersnød.
Og enda er det en hel del, ogsaa i vort land, som finder disse forhold ideelle, og som ikke har noget høiere ønske end at kunne omplante disse sine idealer i vor hjemlige jord.
I Østerrige - Ungarn er der hungersnød, og det er rystende at læse de skildringer som aviserne har om de lidelser, som folket og især børnene maa utstaa der.
Ogsaa fra vort land er der sendt flere jernbanevogne med mat, samt mange hundre tusinde kroner, men det forslaar saa lite, naar hele lande er uten mat. Ogsaa i Tydskland har der været lite mat somme steder, da mangelen paa jernbanevogne har gjort det umulig at fordele maten jevnt overalt

1ste januar 1920
Nytaarsdag !
Aarene gaarfort, der er ikke langt mellom aarskifterne, naar man tænker tilbage. I det aar som gik er der blitt oprettet fred mellom landene, rigtignok ikke uden besvær og anvendelse af tvang og trusler. Men er der fred mellom landene saa er der ikke netop fred i de forskjellige land. Omtrent overalt er der arbeideruroligheder, og rivninger mellom arbeide og kapital. Streiker og spektakler hører til dagens orden, og arbeidslønningene er drevet op til en høide, som truer med at knække hele vor industri. Vi kan ikke fremstille varerne saa billig som udlandet, og blir derfor undersolgt. Man arbeider under heldigere forhold i udlandet hvor man tildels ogsaa har raastoffet, medens vi maa importere dette til stive priser og enda stivere fragter, og dette i forbindelse med att det andet fordyrer varerne umaadelig.

11 januar 1920
Vi har nu faat noget sne, saa at veiene for øieblikket, er mindre gode. Men naar de blir opkjørt, saa blir det godt føre, dersom det faar ligge rolig. Det er ogsaa nødvendig at det nu blir fremkommelig, da indtet høi er fragtet hjem fra markaslaaterne endnu, tiltrods for at det allerede lider nesten midt ud paa vinteren.
Denne uge var vi i Lars Motrøens gravøl.

15 januar 1920
Har været til Grødalen efter høi 2 dage. Paa onsdag havde jeg rent ut uveir, storm og sterkt snefald. Det var ikke mere end jeg kom mig hjem til kvelds. De to sidste dage har der været meget mildt veir, saa sneen har sunket betydelig. HAr ogsaa seet paa ovnene i kredsen

24 januar 1920
I den forløbne uge har vi havt godt veir hele tiden, med tildels sterk søndenvind. Efter veiene er det nu udmærket føre, men i skog og mark er det endnu for løst.
Ungdommen og endel ældre har nu stiftet en sangforening og de er meget flittige til at øve sig, da det endnu besidder nyhedens interesse.

Sterk vind hele ugen. Vartil Grødalen et par dage, men den stærke vind skremte mig, saa jeg lod det være.
Basar på Gravem i gaarkveld. Lars og Endre var de eneste her som vandt noget.

8 februar 1920
Fint mildt veir hele tiden. Føret noget haardt og glat, da veiret har været saa mildt at sneen har tinet og nu frosset til igjen.

15 feruar
Er nu færdig med Grødalskjøringen, da jeg fik hjem de sidste høi paa torsdag, Dde var jeg glad for, da der paa fredag raste en storm saa sterk at den holdt paa at overrumple høikjørerne. I gaar var der snedrive men i dag er der opklarnende.
Paa mandag dødde Nils Lundli temmelig pludselig i Opdal. Han fik hjerneslag saa døden indtraadte hurtig.
I gaar dødde Anne O. Gravem (Gravemshagen). Hun var nitti aar gammel, saa man kunde ikke vente stort andet.

22 februar.
Søndenvind og mildt veir idag, men det var ogsaa koldt nogle dage denne uge. Har hugget tømmer og bjerk. Var ogsaa paa Nisja et par dage paa tømmerlunning.
Opbygelse i skolestuen idag ved Tore Reiten.

22 februar 1920
Et ualmindelig ustadig veir har vi havt i lang tid. Sne, regn, storm og en og anden klar dag. Paa fredag kom lidt sne, og i gaar var der lidt koldt først paa dagen, men ved middagstid slog det om til mildveir og i nat var der sterk søndenvind og tilslut, styrtregn. I dag er det avvekslende regn og sne samt vind.
Man begynder nu at arbeide for en handelssammenslutning for hele bygden, da man tror dette vilde være til gavn for det kjøbende publikum. Det blir dog et temmelig stort og kostbart foretagende, saa det er ikke sikker at det kommer istand.

7de marts
Sligt vinterveir tror jeg ikke jeg kan mindes. Sne, regn og søndenvind, uafaldelig. Torsdag var der rigtignok vinter. Snedrive og sterk storm. Der kom da omtrent 6 tommer sne, men torsdag kom søndenvinden igjen med ca. 10 varmegrader, og nu er nusneen forlænge siden borte, og meget af den gamle med. Det begynder nu at bli barflækker omkring husene, og oppe i lien er der nesten saa meget bart som sne. Vi har derfor et "tufse" tømmerføre nu.
Ungdomslaget havde basar i skolestuen igaarkveld og ikveld blir den fortsat.

14de marts 1920
Sidste søndagskveld begyndte det endelig at sne og det fortsatte hele mandag. Siden har der været fint veir, saa nu er føret og veiret utmærket.
Paul Svisdals lille jente skal til kirken idag. Anne skal opover og bli der medens Ellen er borte.
I vinter er deer blaast liv i det gamle ungdomslag, og de arbeider nu under høitryk. De er bestemt paa at bygge Hus, tomt er allerede kjøbt paa Gravem, af Iver Audensen. Endel træmateial samt sten er allerede fremkjørt. Der er indsamlet omkring 5000 kroner i bidrag, dels penge og dels material. Men det er kostbart at bygge nu for tiden, saa de blir nok nødt til at optage et laan.

21de marts 1920
Har da haft vinterveir denne uge. De første dage kald, tør østenvind, saa snestorm med stort snefald et par dage, og endelig i gaar mild søndenvind og i dag styrtregn. De er jo bare opigjen det samme veir som det har været saa læneg i vinter.

28 marts 1920
Palmesøndag

Fint lidt koldt veir. Har været sterk storm omtrent hele ugen. Føret, begynder nu at slaa feir, da veien tildels er bar. Jeg drog ned høiet fra Gravemsæteren denne uge, ligesom jeg ogsaa fik det halve aft det hugne tømmer paa sagen. Det øvrige ligger opunder lien og da sneen er borte nedenfor det, ved jeg ikke hvorledes det blir, at faa det paa sagen.

1ste april
Skjærtorsdag
.
Fint lidt koldt veir. Vi har nu for største delen bar mark, saa vogne og cykler er tat i bruk igjen. Har været til kirken i dag. Bar mark saanær som nedenfor Ottems bro, hvor der laa sne og is efter veien. Nedenfor Ratet er isen saa tyk at den gaar over gjerdet ved veien, saa der blir der ikke barmark snart endnu.
Jeg drog ud gjødselen nu før helgen, og det var ogsaa paa høi tid. Men jeg har det halve af tømmeret liggende igjen endnu, saa jeg skulde ønske sneføre en dag eller to. Men Gunnar har ikke kjørt frem noget endnu, og har omtrent 300 stokke liggende. Skal det store tømmer kjøres på vogne saa blir det et slitsomt arbeide.

4 april 1920
paaskedag.
Lidt kjøligere veir, idag ogsaa taage. Marken er nu saa bar at man faar begynde med vaaronn nu straks over helgen.
Antorn Storløkken kom hjem fra Amerika straks før paaske, men jeg ved ikke om han blir hjemme lang tid.

5te april
Vi var igaar til Jenstad, og vi blev der temmelig længe saa vi ikke kom hjem før efter midnat. Jeg læste deroppe et brev fra Endre J. Jenstad, skrevet for et aarstid siden. Han havde da 2 sønner med i krigen, og begge laa da saaret i byen Coblens ved Rihnen. Den ene havde faaet en granatsplint i hodet, den anden en i foten. Men nu er de hjemkomne, og vistnok ogsaa helbredet uden varig men.

11te april
Fint noget koldt veir. Marken er nu omtrent bar saa jeg nu har kastet enggjødslingen udover. Det tegner til at bli en tidlig vaar, da sneen som oftest ligger alendyp denne tid. Sneen resite igrunden for fort iaar, da jeg endnu har omtrent det halve af tømmeret liggende opp under lien, og nu maa jeg antagelig bruke vogn. Men endnu værre er det paa Nisja. De har hele slumpen liggende, og det blir et tungt arbeide at faa de store stokke frem paa vogn.

18de april 1920
Klart tørt veir, igaar var der skodde og lidt regn, men det kunde gjerne kommet lidt mere, da det nu begynder at bli tørt.
Jeg har holdt paa med veden omtrent hele uken, blant andet paa sæteren hvor vi hadde udmærket føre.
Nu om dagen er der et svare spektakel med ungdomshusets tomt. I vinter blev der indsamlet bidrag til et ungdomshus og det blev besluttet bygget paa Gravem. Der blev kjørt frem sten og endel tømmer og utført forskjellige arbeider saa at alt saa riktig godt ut. Men saa begyndte endel misfornøiede at arbeide for at faa huset bygget i Gjørasmoen, og nu blir der antagelig ny afstemning en af dagene, og hvorledes det da gaar er ikke godt at si.

25de april
Man har nu saa smaat begyndt plogaanna, hvlke er saa tidlig som neppe nogensinde. Men da det tørre veir vedvarer, saa blir det nu for tørt mange steder, og en god regnbyge nu vilde være ubetalelig. I dag er det rigtignok tykke skyer paa himmelen, men om det blir regn er ikke sikkert.
Ole Motrøen kjøbte P. O. Gravems gaard paa tinget, paa torsdag. Kjøbesummen skal være 15.000 kroner.

2den mai 1920
Bra jordveir, lidt regn og sne af og til, dog noget kjøligt. Jeg fik pløie en del igaar efter middag, så jeg har ikke meget igjen. Foresten tror jeg ikke at folk driver saa hårdt med plogånnen endnu, man synes vist det er for tidlig.
Paa onsdag slap vi ut endel af sauene, men det kommer sig ikke saa fort paa marken paa grund af nattekulden.
Natten mellom den 29 og 30 april dødde Ole Olsen Lundli. Han har i længre tid været sygelig, gaat og hostet, og nu i vinter brød tæringen løs og da gik det fort nedover, indtil det nu blev ende.
Anna Larsdatter Gjøra dødde for vel en uges tid siden, ogsaa af tæring. Hun blev for en 3-4 aar siden gift med en mand fra Ulvundeid, og siden har hun boet der. Manden sidder nu igjen med 3 smaa børn, det yngste bare et par maaneder gammelt.

9de maii
I dag har vi da riktig surt veir, regn og slud. Jeg tænker at saakornet skal gro nu thi i gaar saaede jeg det sidste.
Jeg har nu bare poteterne igjen og til dem har jeg "alet" op, saa det gaar fort at sætte dem.
Gudstjeneste i skolestuen i dag.

13de mai
Kristi Himmelfartsdag

Utmærket godt og mildt veir, saa det ser ud til at vaaren er kommen for alvor nu.
Vi satte poteterne forige dag, den 11te, saa er plogaannen ferdig for iaar, og det er paa det tidligste.
I kveld skal det bli et jernbanemøte paa Gjøra, hvor Sundalsbane kommiteen og endel ordførere fra de interesserede distrikter skal afgi møde. Det blir vistnok et tungt tak at faa istand denne bane, da autoriteterne stiller sig temmelig uvillige overfor den.

16de mai
I gaar slap vi kjørene, og det er omtrent en uge tidligere end de sidste aar. Men vinteren har aligevel været længere, da sneen og kulden kom omkring 14ten dage før end vanligt.
Jeg har været paa Nisja og sat istand en tømmervogn, da de nu skal begynde at kjøre frem tømmer.
Spiljagten paa storfugl er nu begyndt. Endre Nisja og Ridar har været paa jagt de to sidste nætter, og været ganske heldige, især Endre da, thi han har skudt 3 stykke hver nat. Reidar har skudt 1 hver gang.
Lars Bruset skjød 2 den første nat, men siden ved jeg ikke hvorledes det har gaaet.

23de mai 1920
Første pintsedag
.
Tørt fint veir, helst for tørt, idag er der rigtig nok skydækket himmel, menom det blir regn er ikke godt at sige.
Jeg har været paa Nisja og kjørt tømmer et par dager, og 1 halv dag skar vi ogsaa.
Torsdagskveld den 20 nedkom Eli Nisja med tvillinger, to smaa gutter. Det blev en bra tilvekst til barneflokken, der allerede før var noksaa stor. Men alt staar bra til baade med moderen og børnene, og da gaar det nok. (anm:: Dette er Erling Grytlykkjan og Georg)

2dre pintsedag
Gudstjeneste paa Romfo idag. Samtidig er der stevne for sømandsmissionen. Anne reiste inden anledning til kirken idag.
Jørgine skal ogsaa reise, en tur. Hun skal nemlig bli med Kalla Bugge til hendes hjem i Eidsvaagen.

30de mai.
Varmt veir, solskin og søndenvind. Tørken begynder nu at bli temmelig følbar, da baade aker og eng staar i stampe. I gaar kom der ogsaa nogle draaper, men det blev saa alt forlite, og i dag er de igjen klart og blankt.
Jeg har været paa Nisja og "staaet paa sagen". Vi har nu havt rigelig med vandkraft, sa det gaar meget bra.

6de juni
Paa onsdag slog veiret om, og torsdag og i gaar har sneen ofte ligget langt ned over lierne. Det har været saa koldt at der har frosset ihjel saue oppe i Grødalen. Surveiret kom nu meget godt med, da det var tørt, men det kunde dog ha vært lit mildere.

13 juni.
Det kolde sure veir vedvarte til fredag, da det blev saapa at vi fik begynde paa sagen igjen. I gaar og idag er der meget varmt, saa nu faar vi nok bør en stund, da det endnu er en hel del sne i fjeldet, baade ny og gammel. Vi har nu skåret op alt Gunnars tømmer og endel smaaparter.
Ellen og Jenny Nisja reiste til Sundalsøren idag, da der skal være turnstevne dernede. Jeg tenker de faa fornemme solen nedover veien.

20 juni
Har været meget varmt og tørt veir hele denne uke. Tørken blir nu temmelig følbar, saa en god regnskur nu vilde være mer end kjærkommen. Har staaet paa sagen hele ugen til fredag middag, og skar da op det sidste. Men vi faar vel skjære endel skrap endnu.
Var auktion hos Vollan paa fredag.

27 juni 1920
Veiret slog om paa tirsdag, og siden har vi haft regn eller overskyet veir. I dag er det temmelig stridt regn ogsaa. Akeren staar meget bra, og engen vil kanske rette sig noget, endskjøndt regnet kom altfor sent for dens vedkommende.
Poteterne ser ogsaa meget bra ud.

4 juli
Skoleeksamen paa Gjøra igaar. Det hørtes som børnene var noget bedre til at klare for sig,- især i grammatik og regning- end før. Saa jeg tror at P. A. Solem har et godt grep paa de fag ialdfald.
Søndagskveld
Har været til kirken i dag, jeg og Sigurd. Tvillingene paa Nisja var til daaben, tilligemed en gut paa Skaalvold og en pige fra Moen.

11 juli
Hele denne uke har været tør og var, ja endog skrækkelig varm. Det blir ikke noget kronaar her iaar, dertil har veiret været for tørt lange "bolker".
Fredag den 8de flyttede vi til sæters. Det saa ikke videre rart ut med græsset paa løkken de heller, men rimeligvis har tælen været saa voldsom, at det er ikke længe siden den gik op.

18 juli 1920
Slaatten er nu begyndt, men veiret er bare saa som saa. Skodden har ligget om dagene, men nogen nævneværdig nedbør har det dog ikke været før i dag, da det regner temmelig stridt. Torsdag havde vi besøg af Teodor Fladvad fra Kristiania, med frue. Han erjernbanekonduktør paa jernbanen fra Kristiania til Stokholm.

25 juli.
Det gaar ikke fort med slaatten, da veiret er saa forferdelig ustadig. Det blir ikke maget høi hjemme iaar, dertil var forsommeren for tør, men aksene ser bra ud og poteterne ser aldeles glimrende ut, med stort blomstrende "kaal". Men om rigtig poteterne er saa store, vet jeg dog ikke, da det nok endnu er for tidligt for dem.
Farbror, John, er fortiden paa besøg hjemme, efter 40 aars fraavær i Kristiania. To af hans børn er ogsaa med. Ragnhild, som var her ifjor, samt den yngste gut, Einar, som dog ikke er saa rent ung, omkring 30 aar, tenker jeg.

30 juli.
I dag slog jeg det sidste hjemme, men vi har endnu adskillig at høie. Vore slegtninge fra Kristiania reiser idag tilbage.

1ste august 1920
Vi fik høie det sidste igaar, saa nu er vi ferdige med slaatten hjemme. Det blev lite for hjemme i aar, da det blev for tørt, her i "haabaallen". I dag har vi ret et utmerket veir, klarhimmel og blank sol. Heldig for alle som drog paa sæterbesøg igaar.

8de august
Denne uge har der været temmelig meget regn, især var mandag eftermiddag vaat, ligesom fredag kveld og nat, da det regnede saa, at bække og elve blev store som i flomtiden. Vi har været paa sæteren siden onsdag eftermiddag, de 4de. Vi har faaet op endel saater deroppe, men vi har ikke slaat alt. Lite græs deroppe iaar ogsaa.

15de august.
Vi er nu færdig paa sæteren, og vi har ogsaa skaaret endel. Saa tidlig som den 12de august har vi ikke skaaret før.
I morgen tænker vi at komme os til Grødalen. Det er lidt koldere i veiret nu, inat har sneen kastet nedover fjeldene.
Man er nu kommet saa langt med opførselen af ungdomshuset at der er kommet tak paa. Men et stridens mærke blir det antagelig frem over tiden, da en hel del af de som bor ovenfor, har meldt sig ud af laget, fordi at huset blev bygget paa Gravem og ikke længre oppe. Jeg har dog den tro, at det ordner sig med tiden, saa at man blir enig igjen.

22 august.
Harværet i Grødalen siden mandag den 16. Det er en masse "isbrand" derute iaar, nede paa myrene og omkring vandfarene er marken blak og bar, men oppe i "teiene" er der bra paavokset, ja tildels endog svært med græa. Vi har slaaet "Luuteigen" og "Orgrovteigen" op paa øvre Hjellen. Men saa staar der igjen en del nedenfor som ikke kan slaaes. Vi havde et utmærket slaateveir, og lidt høiver, saa vi fik da ihus lidt ogsaa, men nu ser veiret glimrende ut, saa vi faar muligens gaa utover igjen ikveld.

29de august
Sidste manadg havde vi en streng dagm da vi baade høiede og drog ned alt vi havde, ialt 9 "sloa".
Tirsdag kom vi hjem igjen, og siden har vi skaaret op akeren, kastet lauv, drat ind noget korn, og saa har vi slaat i Grytløkken. Der faar vi ikke saa lite høi, skjønt det bare er skrapet vi slaar, jeg tenker sikkert at det blir 5 vinterlas der.

5 september 1920
Blev ferdig i Grytløkken, onsdag, siden har vi været i Grødalen. Vi skal endnu slaa lide, men det blir ikke lang tid, især vist det blir regn, som det nu ser ut til.
Fra tirsdag til fredag var der et rart veir, et slags "Nister" eller landveir, saa tykt at man ikke kunde se mellom fjeldene. Det var ledsaget af en slags ubehagelig lugt, eller stank omtrent som af lut eller aske. Man siger nu at det kommer fra Rusland, hvor der fortiden raser voldsomme skog og lyngbrande. Flere hundrede gaarde samt 150 mennesker skal være blit luernes rov. Hvormeget sant det er i dette, er ikke godt at si, en aarsag maa der da være for fenomenet.
Kommentar: Jeg sendte forespørsel til meteorologisk institut for å få greie på mere om dette værfenomenet, og fikk dette svar:
Hallgeir Nisja
 
Vi beklager at denne forespørselen har blitt forlagt. En del slike forespørsler har vi dessverre også liten kapasitet til å svare særlig fyldig på. Spørsmålet ditt om den ubehagelige stanken 5. september 1920 er det vanskelig å svare særlig utfyllende. Det er mulig at værkartene fra den tiden - som er på Riksarkivet - kan si noe om de meteorologiske forholdene kunne ligge til rette for lufttransport fra denne kanten av verden.
 
Vi vet imidlertid at støvpartikler kan fraktes over store avstander, f.eks. fra Afrika til Kanariøyene og også til Sør-Amerika. Hos oss - her i Oslo -  fikk vi "glede" av støvpartikler fra et utbrudd av vulkanen Hekla på Island i 1947 (?). Det kan derfor ikke utelukkes at skogbranner i Russland også kan ha gitt seg utslag hos oss, men da ville jeg kanskje tro at det luktet noe brent? Det bør kanskje også undersøkes om det kan ha vært noen lokale kilder - i hvert fall nærmere enn Russland - til luktfenomenet i Gjøra.
 
Med vennlig hilsen
 
Gustav Bjørbæk
Seniorrådgiver/Meteorologisk institutt

Jeg spurte deretter om han, eller nanet Bjørbæk kom fra Sunndal, og fikk dette til svar:
Jeg kjenner til "Sunndals-bjørbekk", men min slekt kommer fra Mælum i Skien i Telemark. For øvrig vil jeg tro at opprinnelsen er den samme, nemlig at det vat bever i området.

Ha en god sommer!!

Mvh Gustav


12september.
Kom hjem fra Grødalen fredag den 10, og var da færdig. Vi havde omtrent hele tiden et utmærket veir saa høiet kom ind fint og tørt, uden at det kom en regndraape paa de. Jeg tror neppe, at vi har havt et saa utmærket høi der før, og aldrig er vi blit ferdig paa saa kort tid, da vi ikke har mere end 12 arbeidsdage der. Og jeg tror sikkert at vi skal faa 11 - 12 vinterlas derute.

19de september 1920
Været er blit temmelig ustadig i det sidste. Torsdag og fredag regnede det, men igaar var det opholdsveir, ja meget fint veir ogsaa. I dag derimod, regner det rent umaadelig. Det var da bra at veiret drygde saa længe før det slog om, folk fik da ruske ihus det meste af avlingen før regnet kom. Rigtignok henger det igjen lidt slaat oppe i fjeldgaardene, paa enkelte steder ligsom kornet ogsaa staar ute der, men her omkring er vist det aller meste kommet ind, saa at bare poteterne er igjen.
Jeg har hugget en del lauv, aasp og rogn,- og af dette staar endel ute.

26 september
Utmærket fint veir hele uken, poteterne kom op fint og tørt, og stor fold fik vi ogsaa,- 28 tønder, og satte 2 3/4 tønder.
Vi ledde efter sauene et par dage først i uken, ligesom ogsaa et par dage forige uke. Vi fandt ingenting, og vidste ikke rigtig hvor vi skulde lete og bestemte os paa at la det være en tid. Men onsdag fik vi høre saubrækting oppe i lien og da børnene fik dem ned, viste det sig at det var alle vore, og 3 andre.

3die oktober.
Samme utmærkede veir, klar himmel og forholdsvis mild luft. Det er bare en og anden morgen at marken er rimfrossen. Det er meget skjelden at veiret er saa tørt og fint paa denne aarstid.
Jeg og John Hjelle har denne uge lagt nyt dæk paa Hjelmobrua, da det gamle var aldeles udslidt.
I dag er der konfirmation ved Romfo kirke, der blir vist meget folk da det er saa fint veir.

11 oktober.
Denne uge har jeg faret bare med tøis. Var to dage paa Ørsund, en dag i Svisdal og lagde ind glas, saa en dag paa Liahjell paa taktækning. Lite regn paa fredag, forresten fint veir.

14de
Vinterdag
.
Plukket en hel buket blomster idag. Blaaklokke, stedmorsblomst, prestekrave, storkenebb, tytebærblomst, jordbærblomst og hæggebærblomst. Det er ikke hvert aar man kan plukke blomster paa denne tid.

17de oktober
Gudstjeneste ved Gjøra skole idag og ikveld skal det nye ungdomshus paa Gravem indvies. Pastor Hveem og lærer Nils Magerø skal tale. Den sidste skal ogsaa spille paa orgel.

24de oktober 1920.
Veiret staar sig, tørt og mildt.
Jeg har brudt op noget aker, og saa har vi slagtet og gjort forskjelligt høstarbeide.
Forige søndagskveld blev det nye ungdomshus indviet. Magerø holdt et foredrag, som jeg neppe har hørt maken til, likesom ogsaa presten talte meget godt. Desuten var der musik og sang, samt utmærket beværtning. Der var fremmødt mellom 150 og 200 mennesker, for største delen nedenfra, medens den øvre del af bygden glimret ved sin totale fraværelse.
Huset var dekorert med en masse nationnalfarvede baand og grønt, samt store og smaa flag. Det hele var oplyst af to meget store, og flere mindre lamper, og tog sig baade pregtig og imponerende ut.

31 oktober.
Vi har nu faaet lidt vinterkulde, sa marken er frosset og bedækket med rim, men ikke nedbør. Sauene gik ute til onsdag, saa vi har havt en meget god høst.
Denne uke har jeg og John Hjelle holdt paa med at lægge bølgeblik paa taket paa Nyheim. Et ikke ufarligt arbeide.

5te november 1920
I dag har vi bededag, men "bededagsria" ser vi ikke noget til, thi veiret er saa fin-fint, og saa mildt, at det snarere ligner mai veir, end novemberveir.
En hare kom for lidt siden springende efter veien, den kom lige hen til husene, men da måtte jeg ta børsen, og ende dens dage, selv om det er helgedag.

7de november
I gaar var jeg og Nils Hjelmo paa ovnvisitation, men vi har igjen omtrent det halve af kredsen, saa vi nok faar ta en dag til.
Der raader nu en bitter strid om skolestuebygningen i hele bygden. Der gjøres nemlig fordring paa bygning af skolehus paa Sundalsøra, Sande, Gjøra og Fjeldgaardene. At bygge saa mange hus nu i disse dyre tider, er nesten mere end kommunen ser sig istand til, som ventelig er. Alle vil derfor bygge først, for at sikre sig i tilfælde af at kassen blir "insolvent". I "Nordmøringen" har der staaet flere artikler fra de forskjellige kredse. Det er dog hovedsagelig Øra og Gjøra som hittil har havt ordet.

14de november 1920
Torsdag og Fredag ha vi 3 - 4 tommer sne, men fredag kveld kom der søndenvind og mildveir, og igaarmorges var sneen som blaast bort.
Nu har vi igjen det milde sommerlige veir, som har været fremherskende i hele høst.
Man holder nu paa med træskingen. Paa fredag var jeg med hos Ole Motrø paa Gravem, og igaar paa Nisja. Der er nu langt mindre korn paa gaardene, saa at man blir færdig paa en dag hvert sted.

21 november.
Denne uge ha vi ogsaa nedbør en dag. Tirsdag regnede det nemlig ganske eftertrykkelig, men veiret var saa mildt, at sneen ikke laa længer end midt ned i lien. Saa var der lidt kulde et par dage, saa jeg ha utmærket "møkføre" paa sæteren, torsdag, men fredag blaaste søndenvinden op igjen, saa sneen minkede sterkt da det led ut paa dagen, endskjønt jeg da fik dra til kvelds. Stormen var meget sterk somme steder, saaledes paa Bjørbærk, hvor den blaaste af det halve af fjøstaket hos Endre. Men igaar og idag har vi mildt stille veir, som paa vaaren.

28 november 1920
Fint klart veir, men noget koldt. De to første dage i ugen var jorden aldeles optiet, saa jeg brøt op et stykke aaker, men onsdag frøs det saa at det da blev for haardt.
I gaar var jeg oppe i sætermarken og hug noget tømmerrask, sperrer, ringveer og sligt. Det var fint der oppe i det klare herlige veir.

5te december.
De sidste dage har jeg været paa Nisja, paa træarbeide.
I disse dage blir der foretat folketelling, over det hele land. P. Solem er tæller her i kredsen, og han har nu netop været her.
I gaaraftes dødde Even K. Gjøra, paa Hjelle, efter at ha været skral en tid.

19de december
Paa fredag slog endelig veiret om. Det tyknede da til, og igår refnet det og idag er der kommet et par tommer sne, saavidt det glir paa slæden. Drog høi fra Grytløkken igaar, det gik meget godt, da Elven paa grund af den langvarige kulde, er saa tilfrossen, at der neppe findes hul.
Det har nu en tid været streik ved jernbanerne, da alle funktionerer nedla arbeidet for at fremtvinge høiere lønninger. Men de maatte bitde i det sure æble at begynde arbeidet paa de samme vilkaar som før.

25de december 1920
Saa har vi jul igjen. aarene gaar fort. Især har denne førejulsvinter gaat mer end almimdelig fort, hvori det fine veir og lette føre, for en stor del er skyld. I dagene før jul kom dets aapas sne, at det saavidt er slædeføre, og det var ogsaa aldeles paakrævet, da et par dags mildveir i midten af juleugen, forandrede det fille snedække, som da var, til glinsende is, saa glat at man hadde møie med at komme af flækken.
Vi har nu pyntet juletræet og børnene fryder sig derfor over al maade. At tænde det maa dog utstaa en dag eller, da det nu skal være fest i skolestuen.

27 december.
I gaaraftes dødde John Andersen, Gjenstadlien. Han har i den sidste tid lidt af kreft i spiserøret, og saa var det ikke redning for ham. Hans kone sidder igjen med 5 ukonfirmerede barn, saa det ser ikke lyst ut.

29de december 1920
I gaar dødde en af bygdens bedste mænde, nemlig handelsmand Lars Pedersen, Sundalsøren. Her Pedersen har været en dygtig og meget benyttet kommunemand, i lange tider medlem af herredsstyret, og i flere perioder ordfører, medlem af fattigstyre, skolestyre, ligningsnæmd samt en mængde utvalg og kommiteer, og da som oftest som formand. Hr. Pedersen var en i høieste grad nobel personlighed, og hans greie forretningsførsel og humane optræden under alle forhold, gjorde ham agtet og æret af alle som kom i berøring med ham. -Sundalen har ikke mange slike. Fred med hans minde.

Nyaarsdag
1 Januar 1921

Ja saa er 1920 gaaet til sine fædre, og 1921 har holdt sit indtog. Hvad der har sat sit stempel paa det svundne aar er dyrtiden og streikene. Alle ting har været 3 - 6 gange saa dyr som i normale tider. Arbeiderne har atreiket i det uendelige for at tvinge daglønnen op mest mulig.
Det andet naturligvis en følge at det først, saa hvis priserne gaar ned, vilde man sikkert ogsaa undgaa en hel del streiker ogsaa. Aviserne melder rigtignok nu om store prisfald i utlandet, og man faar da haabe at det ogsaa naar hit i aarets løb.

9de januar 1921
I julen, og en 2 - 3 dager efter nyaar, hadde vi utmærket føre, men saa kom mildveiret igjen, og nu er veiene islagt, saa det er nesten farligt at gaa efter dem.
Nedover bygden er det is og bar mark avvekslende, saa føret for tiden kan siges, at være overmaade daarligt. Men veiret er utmærket, 2 - 3 kuldegrader eller varmegrader eftersom det falder sig.
Fik hjem 2 las fra Grødalen.

16 de januar 1921
ustadigt veir, kom 4 - 5 tommer sne, men idag er veiret ualmindelig mildt, saa det ser ikke ut til at den blir gammel. Det ser ikke rart ut for os, som har høiet i Grødalen eller på sæteren, thi "markaføre" er det paa ingen maade.

23de januar
Jo endelig blev det da noget sne, endskjønt den strøg sin vei to gange denne uge ogsaa. Onsdag og torsdag havde vi rigtig styggeveir, regn og slud først, ogsaa sne.

30 januar
Vi har nu omkring en alen sne, men yderst daarligt føre. Paa fredag var jeg op paa Gravemssæteren efter sloe, men føret var saa tungt og daarligt og skogen sa nedbøiet af sneen, at det var ikke mer end jeg kom meg frem.

6 februar
Denne uge har veir og føre bedret sig, betydelig. Jeg fik ned høiet fra sæteren og det gik godt da veien bare blev opdrat. Jeg faar vel snart begynde at tænke paa tømmerhugning, men i dette føre er det ikke nogen morro.
Faar igjen solen idag..

13de februar 1921
" En dægerten saa dårlig aarstid for en saada temperatur" siger onkel Bræsig, og det kan man ogsaa sige nu, thi det styrtregner idag som det skulde være langt frem paa vaaren. Bare det nu vilde klarne op saa blev det "skaraføre", men det ser det nu ikke ut til heller.

20de februar
Hele sidste uge havde vi snedrive, tildels temmelig sterk også. Veiret var dog for det meste temmelig mildt, saa sneen sank sammen, saa den er ikke en meter dyp endnu. Men oppi høgden tror jeg den maa være dyp, da veiret der var meget kjøligere. I dag er veiret klart og koldt, med solskin paa fjeldene saa nu faar man haabe, at det slaar om til det bedre.

27de februar
Mandag den 21de dødde Paul L. Svisdal pludselig, antagelig af hjertelammelse. Han havde været daarliget aars tid, efter at ha hatt spanskesyken, men syntes nu at være i bedring. Jeg var netop tilstede der, da han sank sammen, uden en lyd. Det blir "saknasamt" for os alle, men værst naturligvis, for Ella og de 4re smaa barn.
Samme dag som Paul dødde hendte ogsaa en ulykke paa Vollan, idet fjøset remlede ned paa grund af snetyngden. Heldigvis var ikke folk der da, thi det kunde let ha gaaet paa livet. Et par kjør maatte slagtes da de blev klemt saa haardt at de ikke stod til at redde. De øvrige fik man ut ilive.
Har kjørt høi fra Grødalen, utmærket veir og føre, men idag er veiret saa mildt at jeg er bange for veien løsner.

6te marts
Har været i gravøl i Svisdal i 2 dage. Der var ikke ret mange folk, daarligt veir var der ogsaa, snedrive og meget sterk storm. Det sidste døgn har vi havt sterkt snefald, saa nu har vi adskillig sne.
Solgte Reingaas igaar (komm: dette er nok en ku.)

13 marts
De sidste dage i ugen har vi havt et utmærket mildt og godt veir, med søndenvind og solskin. Den høie sne, som vi havde forige helg, er nu skrumpet ind saa den nu ikke er umedgjørlig.
I gaar slagtede vi et par gamle kjør, som skal sendes til Kristiansund.

20 marts 1921
Palmesøndag
Veiret har været stormende omtrent hele ugen, men saa mildt at sneen er sunket ned til langt under det halve. Jeg har faaet hjem fra Grødalen, saanær som et lite las som staar i Svisdal.
I gaar og idag har jeg ikke været rigtig frisk, men det retter sig vel snart igjen.
fredag dødde en liten pige i Gjenstadlien.

24 marts
Skjærtorsdag
Paasken kommer tidlig iaar, og det ser nesten ut til at vaaren har tænkt sig til at slaa følge. Her er søndenvind og mildveir hver dag, ikke en eneste kold nat med "skaraføre". Jeg har baade tømmer, ved og "møkk" som skal frem på sneføret, men det ser ikke ut til at bli greit. Høiet fra Grødalen fik jeg hjem forige dag, og da føret, især i Snogøtu, begynder at bli saa som saa.
Foresten har vi havt en ualmindelig mild vinter, saa jeg mindes ikke magen. Den laveste temperatur, som har været noteret i vinter er 15ten grader og dette varte heller ikke mere end en halv dag. Men veiret har været mer end almindelig stormfuldt nu i længere tid.

24de marts 1921
Paaskedag
Veiret er nu noget koldee, saa sneen er haardfrossen. I dag har guttene utmærket kjelkeføre, og de benytter det ogsaa.
I dag skal der bli fest i ungdomshuset paa Gravem, endel lærere og elever fra ungdomsskolen i Torvikbygden skal optræde som talere og sangere.
Tirsdag før paaske dødde Lars G. Gjøra. Han har i lang tid været sindsyk, og bortsat for det offentliges regning, nu sidst i flere aar hos Lars Ottemsløkken, hvor han også dødde.

3die april
Jeg har nu drat frem alt det tømmer jeg har hugget. Føret noget "blautt", da det først kom noget sne og derefter styrtregn. Det ser ut til at bli en tidlig vaar, da veiret er overmaade mildt, saa tidlig at være. Sneen er skrumpet ind til et passende slædeføre her, og paa Gjøra og Gravem har man allerede nesten bar mark.

10 april 1921
Forige søndagskveld dødde atter et barn paa Nyveien. Det gaar haardt til. I julen døde manden, John Andersen, den 18de marts døde en liten 1/2 aars jente, Olga Marie, og nu en 14ten aars gut, Johan Kristoffer

Anmerkninger: Manden John Andersen var far til Idar Julius Johnsen, bonde i Hjellmo. Idar var bror til Ole Johnsen . Jon Andersen var finn som kom her som reingjeter for Torkild Finn, og ble gift med , Ingrid Olsdatter Lundlii, som er søskenbarnet til oldefar vår, Anders Hol. Det var tæring i den familien. Ei søster av Idar og Ole, Ragna, var gift med vår onkel,Olaus, disse var foreldre til Ingrid Tangen. Ragna døde av tæring da Ingrid var lita. Ei anna søster, Olina, vart gift med Peder Tøftvang, og mor til Ingrid Tøftvang. Olina døde også ung av tæring. Peder giftet seg så med en tredje søster, Magda, ho levde til ho ble gammel. Ho flyttet fra Tøftvangen til S.øra og ble husholderske til Reinart Ottem. Jeg husker begge dem..

17de april 1921
Vi har nu faat vinter igjen. Torsdag og fredag sneede det svert tæt omtrent hele tiden, der kom vist en halv alen sne, men den blir vel ryr naar solen rigtig faar komme frem.

24de april
Klart, koldt veir, især om nætterne Det gaar ikke fort med sneløsningen nu. Jeg hug ved de 3 første dage i ugen, siden har jeg og Audun Broøien snekeret.
Jørgine reiste til Hol paa torsdag.

1 mai 1921
Fint tørt veir og temmelig sterk varme. Man har saa smaat begyndt med plogaannen, ja paa enkelte steder endog saaet. Det er dog fortidlig her, da sneen ganske nylig er gaaet af.
Har været paa Nisja nogle dage, sammen med John Hjelle og bygget "eiker", fik ferdig en, og begyndte paa den anden.
Gudstjeneste med jordfestelse idag paa Gjøra.

5te mai
Kristi himmelfartsdag.
Vi har nu havt vinterveir igjen. Tirsdags morgen var der kommet 8 - 10 tommer sne, og siden har veiret været saa koldt, at den endnu ligger flækvis. Det er ikke noget behageligt vaaraann veir, men saa er de da bra tidlig endnu.
Barneforeningen ha basar i gaarkveld.

8de mai 1921
Endelig ser det ut til at det blir vaarveir for alvor, thi idag har vi rigtig mild luft.
Det vil nu sikkert komme fart i vaaraannen, som det hidtil ikke har været nogen hast med, da veiret har været saa vinterligt.
Vi slap ut endel sauer igaar, men det var nermest for at de kunde faa springe.
Det gaar rygter om at matroserne paa kystskibene vil streik fra idag, men man ved det ikke sikkert endnu. Dersom rygtet medfører sandhed, staar vi overfor en trafikstands som kan bli ubehagelig nok for mange.

15 mai 1921
1ste pintsedag
Vi har havt et utmærket veir i hele denne uge, varm luft, solskin og søndenvind. Dertil fik vi onsdagsaften en temmelig skarp regnbyge. Det grønnes nu fort i mark og skog, og det er ogsaa nødvendig, da foret er ved at slippe op.
Vi lever for tiden i ret bevægede tider her. Man er endnu uenig om ungdomshuset da der er dem som vil faa det stengt. Saa er der en sladderhistorie som truer med at ende for retten. Og saa er det den forargerlige hjemmebrending, som har floreret de sidste aar. Rigtignok gjorde lensmanden et godt kup nu straks før pintse, da han fik fat i hele 4 apparater, her ovenfor. Dette vil sansynligvis stoppe endel af de verste kilder, men jeg er bange for at der er flere igjen.

2den pintsedag.
I dag dødde Marit J. Bjørbæk, af tæring. Hun har været syk i længre tid og den sidste vinter tilsengs. Marit Bjørbæk var en mer end almindelig snild og bra pige, og det er trist at se, at sådane rykkes bort i sin fagreste ungdom.

22 mai 1921
Det gode veir vedvarer fremdeles, dog lidt koldere om nætterne. Lidt regn vilde visnok gjøre godt, skjønt det endnu ikke kan siges at være egentlig for tørt.
Plogaannen er nu færdig alle steder heromkring, men der er maaske igjen lite oppe i fjelgaardene.
I gaar var jeg i Grytløkken paa tagtækning.
Paa fredag slap vi ud kjørene.

29de mai
Staaet paa sagen siden tirsdag. Sterkt regn sidst i ugen, saa elve og bække har været meget stor. Men jordveir er der da af første sort, og skog og mark og aker og eng ser da ogsaa saa bra ut at det er skjelden de ser bedre ut paa denne tid.
Stevne i Nordmøre indremissionsforening paa Romfo i dag.

5te juni 1921
Staaet paa sagen hele uken.
Iver Furre med familien og buskap losjerte her i nat. De reiste til Røimo, hvor de skal opslaa sin bopæl for fremtiden.
Gjertru Heimstad dødde for en uges tid siden paa Stenkjær hvor hun vilde søge læge for en sykdom i øiet.

12de juni
Jeg og Lars har været til Hol idag, med en sykkel til Olina.
Der var stevne i indremissionsforeningen paa Lønset, og derfor mange folk tilstede. For lite sagvand først i uken, men fra torsdag gik det igjen. Vi har nu skaaret op alt som var fremkjørt, saa det har jo gaaet bare bra.

19de juni
Har havt en surveirsbøie som hører til skjeldenhederne paa denn aarstid. Fredag begyndte det at regne og samtidig blev luften koldere, saa sneilingerne gik kvite omkring i lierne. I gaarmorges laa sneen over al mark her før middag, og oppe i fjeldgårdene havde man sikkert 8 - 10 kanske 12 tommer sne, den ligger overalt deroppe idag ogsaa. Sneen laa sa langt nedover som til Vennevold. De som er reist til sætrene har sikkert ikke haft gode dager.

26de juni 1921
Det sure kolde, veir, vedvarte ogsaa denne uge, især var tirsdag en overmaade vaad dag. Jeg og John Hjelle har været beskjefiget med at lægge dæk paa Romfo bro, et temmelig slurvet arbeide, i al denne væte. Torsdag aften og nat var vi med at lægge tak på fjøsbygningen paa Ørsund, i regn og blæst. Vi blev ikke ferdig før kl. 8 fredag morgen, og da saa vi ut som muldvarpe alle sammen.

3die juli
Blev ikke færdig med broen før fredagskveld, og da var vi rigtig vel tilmode. I gaar "alet" vi saa poteterne baade i Rønningen og her, saa vi har da været i aktivitet.

11 juli
Jeg og Anne har været en tur til Opdal i helgen. Vi reiste til Hoel lørdag. Søndag gik vi saa til Hoelssæteren i Lindalen, hvor Jørgine og Olina er sæterjenter. I dag gik vi saa fra Hoelsæteren og gennem Lindalen og hjem. Vi tod ud kl 1/2 1 i det prægtigste veir, saa det tegnende rigtig til at bli en lysttur, men før vi kom til Vassæteren fik vi en byge over os, som virkerlig var forfærderlig. Det haglede og regnede rent umaadelig og stormen var saa stri at det var med nød og næppe vi kom os frem imot den. Heldigvis kom vi snart frem til sæteren og fik komme os ind. Der blev vi vel modtagne og blev der i 1 1/2 time. Da var bygen over og vi kunde fortsætte i opholdsveir. Rigtignok var skog og myrer blit blaut og ufysne, men det gik da bare bra fremover til Kvitbækken, men denne var opsvulmet af regnet, saa det var ikke til at tænke paa at komme tørskoet over.
Jeg maatte altsaa ta kjærringa paa ryggen og stolpre over den stenede bund, og gjennem den stride bæk. Vi kom da snart frem til Viddingbua og derfra er der nogenlunde bra vei. Kl. 8 var vi hjemme

17 juli
Denne uge har veiret været ganske bra, saa aker og eng har faaet et ganske bra stød fremover. Akeren begynder saa smaat at skyde aks. Vi drog til sæteren paa fredag. Der er en og anden som har begyndt slaatten, og hvis veiret staar sig, vil jeg begynde imorgen.

24de juli 1921
Har drevet med slaatten, men har ikke været rigtig "ansam", da jeg har troet at græsset ikke har været rigtig udvokset endnu. Har ogsaa hugget endel løv.
Der er nu en hel del engelskmænd heromkring. Paa Nyheim er der bare nye folk. Jeg tror ikke at det slaar rigtig til med fisket, men de er muligens ikke rigtig vante fiskere.

31 juli
Det gaar ikke fort med slaataannen, da veiret ikke har været rigtig flott. Det har ikke regnet saa meget, undtagen paa fredag efter middag, men veiret har hele tiden været, skyet, om dagen, saa det er ikke før end mod aften at det har klarnet op. Vi har iaar saa meget græs heromkring, at det er skjelden det er saa svært. Derimod er markaslaaterne, som ligger noget høit, saa daarlig at det er et spørgsmaal om det lønner sig at slaa den.
Jørgine og Olina er hjemme i helgen. De har nu sluttet paa sæteren, og tat fat paa onnearbeidet, og saa fik de gjøre sig en tur hjem.

7de august.
I gaar fik vi regn saa det forslog. Akeren blev slemt nedklemt, men saa har den da begyndt at modnes saa man faar haabe at den naar aar likevel. Vi er nu ferdig med slaatten hjemme, men har igjen meget at høie.

14de august 1921
Har slaaet paa sæteren denn uge. Er ikke rigtig ferdig med slaatten der og har ikke høiet det mindste. Har ogsaa igjen noget hjemme da veiret har været meget surt hele tiden.
Paa Romfo var der festgudstjeneste idag, til minde om at kirken der var bygget for 100 aar siden. Romfo kirke var nemlig indviet 14de august 1821. Der blev spillet paa orgel, og taler blev holdt af pastor Hveem og kirkesangerne Hove og Sletbak. Musgjerd sangkor sang endel numre med harmoni og akkuratesse.
Det hele var efter vore forhold baade gribende og høitideligt. Der var fremmødt en hel del folk saa kirken var fuldpakket, hvad der ogsaa er et særsyn nu for tiden da kirkesøgningen er gåt saa aldeles af mode.

21de august 1921
Det sure veir har vedvaret indtil det sidste. I gaar endelig fik vi ihus omtrent det halve paa sæteren, og det ser idag ud bra med veiret.
En dag i denne uge dødde Iver Olsen Fahleøien, StorIva kaldet. Han var i sine unge aar, sikert bygdens sterkeste mand, og mange er de fortællinger som går iblandt folket om hans idretter og nesten overmenneskelige styrke.

28 august
Kom til Grødalen paa onsdag. Der er lite græs derute iaar, saa lite at jeg aldrig har seet saa elendigt. Men vi er vel nødt til at gaa der og grave en tid.
Jørgine og Olina er hjemme i helgen. De trives utmerket deroppe, og har det bra i alle maater.

4de september
Denne uke har veiret været rent umulig. Vi reiste til Grødal mandag, men tirsdag morgen laa sneen overalt derude, saa vi maatte hjem igjen. Onsdag laa sneen enda længere nedover, og natten efter var der temmelig koldt, saa jeg var nesten bange for at kornet frøs.
Vi har nu skaaret stordelen af akeren, den er lidt for grøn iaar, men dog nogenlunde.

11te september 1921
Endelig opnaaede vi at faa nogle dages tørveir i sommer ogsaa, thi sidste uge var rigtig fin, saanær som onsdag, da det regnede noget. Jeg vil ikke slaa mere i Grødalen nu, men vi har litt igjen at høie.
En sak som lige siden 1914 har gaaet mellem eierne af Musgjerd og Bjørbæk paa ene siden og eierne af Grødals slætterne paa den anden, om almenningsretten derute blev endelig paadømt igaar efterat ny aastedsbefaring var foretat.

18de september
I dag har vi temmelig aterk kulde, saa marken er kvit av rim, og vandpytter og sligt smaat, er belagt med is.
I gaar var jeg oppe paa sæteren og slog noget raskslaat, thi i Grødalem fik vi iaar saa lite for at jeg vet ikke hvorledes det blir.
I gaar blev Dovrebanen aabnet. Der var en hel del folk opover hernedefra ogsaa, for at se paa stasen. Kongen skulde komme og foreta aabningen, og i hans følge skulde være en hel del høie herrer, saasom trafikministeren, Stiftsamtmanden, jernbanedirektøren og m.a.

25de september 1921
I dag har vi haft konfirmation ved Romfo kirke. Ellen blev nu konfirmeret. Der var ikke saa mange folk som vanlig, da det sure kolde veir vistnok skremte mange. Vi havde nemelig almindelig snestorm paa nedveien.
Med høitidligheterne i andledning Dovrebanens aabning tok det en ende med forfærdelse. Ekstratoget med kongen, kronprinsen og jernabneautoriteterne, gik lørdag aften til Trondhjem, hvor fra det skulde returnere søndag kveld til Kristiania, med herrene, medens kongen og kronprinsen skulde bli nogle dage i Trondhjem.
Tæt ved Trondhjem stødte saa ekstratoget sammen med nordgaaende tog, med den følge at flere vogne blev aldeles knust, og passagererne blev lemlestet eller dræpt. 6 af landets bedste mænd paa komunikationernes omraade satte livet til, nemlig: Telegrafdirektør Heftye, Oberst Seiersted, major Ræder, kaptein Bjørnstad, overingeniør Hammer og arkitekt Gløsimodt.
En hel del pasagerer og jernbanebetjening ligger haart saaret paa sykehusene i Trondhjem. Grunden til denne sørgerlige hendels kan man ikke begribe.

2den oktober 1921
Veiret har denne uge været rent ufyse. Onsdag og torsdag havde vi rent vinter, med sne og kulde, saa kraturene maatte staa inde og sauene blev hentet hjem fra marken. For os var bjeldsauen borte, da de andre kom hjem for en uges tid siden. Vi trodde aldri at den var i live, da vi trods al leting, ikke kunde finde den. Men igaarkveld kom den hjem i bedste velgaaende. Det eneste som manglede var kolven i bjelden.

9de oktober.
I dag har vi haft kirkefest, en fortsættelse af festen den 14 august. Der mødte mange folk. Lærer A. Todal holdt historisk foredrag om sundalskirkerne. Lærer N. Magerøi holdt et par religiøse taler og pastor Hveem prædikerede. Hele 3 sangkor mødte og sang flere nimre hver, og lærer A. Haave spilte paa orgel. I det hele var det en meget vellykket fest.
Men veiret er sig selv ligt. Torsdag eftermiddag, var der snedrive saa kreaturene maatte staa inde, baade den dag og fredag før middag, da gik sneen endelig af igjen.

16de oktober 1921
Denne uge har jeg brudt aker. Veiret har været mildt, men fredag var der et saa ustyrtelig regn at det var umulig at være ude. Elve og bække er derfor nu stor, som vaarflommen.
Olina kom nedover fra Hoel, fedag, vaat som en otter, hun skal være hjemme en uke, og saa skal hun til Hoel igjen og være i vinter.

23 oktober
Meget mildt veir, med lidt regn først i uken, men paa fedag blev det atter styggveir for alvor. Nedbøren gik nu over til sne, og nu har vi en 5 - 6 tommer sne, med noget kulde, og fint veir.
I morgen skal der være stortingsvalg, det er derfor nu om dagene valgkamp over hele linjen. Det ser ut til at den egentlige kamp kommer til at gjelde brændevinsforbudets ophævelse. Det frisindede venstre og høire har dettes ophævelse paa sit program, medens de andre parter har forbud. Af den grund tror jeg at frisindede venstre faar endel stemmer som de egentlig ikke burde ha, maaske helst i fiskerdistrikerne. Ja ja, imorgen faa vi da se hvorledes det gaar.
Eli Nisja nedkom med en lietn jente igaarkveld. Det var nummer tretten, saa det begynder at bli noksaa mange.

30 oktober.
Tirsdag og onsdag atter regn saa sneen atter maatte fortrække. Onsdag slgtet vi, og de to sidste dage har jeg holdt paa med vandledningen, som jeg blev ferdig med igaar kveld.

4de november.
Bededag.
Paa mandag ha vi ret en fin dag, søndenvind og nesten opholdsveir. Men om natten brød uveiret løst med storm og regn, der dog ganske snart gik over til sne. Og siden har de sneet paa store vis omtrent hele tiden, saa sneen nu er 70 - 80 cm dyp. Et saa raat og surt høstveir har ikke jeg set. Nedover bygden staar der flere steder korn og græsfrø ute endnu, og da kan man skjønne at det ikke har været "grom tørk".

13de november.
I fjroten dage har vi nu havt fuld vinter, med sne og temmelig stor kulde. Men opholdsveir blev det da endelig, og bare dette er noget nyt.
Jeg har drat hjem ved og hugget, og forskjellig andet.

20 november.
Fint lidt koldt veir. Jeg har væet paa sæteren efter høi et par dage. Bra føre men høiet er ikke saa fint som det pleier at være, paagrund af at veiret har været saa surt og regnfuldt i hele høst. Jeg tror det kornet nu er kommet ihus alle steder her i bygden, men endel græsfrø staar ute hist og her.
I dag er der missionsfest i skolestuen. Jørgine, Ellen og Lars er der, vi andre sidder hjemme.

27de november
Veiretslog om paa torsdag, siden har vi haft mildveir tildels med styrtregn,. Sneen har minket, men vi har dog meget godt føre.
I gaar var di op i Svisdal med en liten okse som Ole kjøbte.

4de december
Denne uge har vi havt avvekslende lidt kulde og mildveir. Vi har været paa Gravemssætera, et par dage og drat møk, men det var meningen at vi skulde faa ut noget mere.
Jeg tror at føret er bar deroppe endnu, men her nedover er det nu bare isen.

11 december 1921
Fint mildt veir, oghaardt glat føre. Vi fik et lite snerim her en dag og det hjalp bra, men idag er veiret så mildt, at det drypper af takene, og da blir nok ikke sneen gammel.
Jeg har benyttet det gode føre til at drage frem enhel del ved.
I morgen skal en retssag mellom redaktør Larsen og lensmand Fredriksen behandles paa Sunndalsøren. Der er indstevnet en hel del vidner ogsaa herovenfra.

18de december
Rettsagen mellom redaktør Larssen og lensmand Fredriksen fik det utfald at Fredriksen blev frikjendt, og Larssen fik en bod paa kr 50.00 og sagsomkostninger 80.00 kr.
Denne sag har splittet nesten hele bygden i 2 partier, da forbudsfolket staar paa Fredriksens side og de rusdrikvenlige paa Larssens. Sagens foranledning var endel artikler af redaktøren i Nordmøringen, hvori lendmandends optræden ved undersøgelser hos brændevinsbrænderne temmelig sterkt kritiseres.

25 december 1921
Juledag
Lidt snerusk, men foresten bra veir.
Man er nu i fuld gang med at pynte juletræet og det er derfor morro og glæde over alle grenser.


1 januar 1922
Nytaarsdag
Aarene gaar fort, der er ikke langt mellem nyaarsdagene.
Olina er ogsaa hjemme nu. Hun kom hjem 4de juledag, og det var tanken hun skulde opover igjen til nyaar, men veiret blev saa skrækkelig at det blev umulig.

2den januar
Veiret blir værre og værre. I dag tidlig havde vi et tordenveir, som jeg ikke har hørt eller seet magen til paa vinters tid. Lynene var aldeles blændende, og tordenen rullede med en kraft og tyngde som midt paa sommeren.
Efter at tordenen holdt op, har de sneet noget ganske forfærdelig, saa nu blir nok veiene aldeles ufarbare, baade paa grund av uføre og fare for sneskred. Det er ikke hyggeligt for den som sidder i veien for snefonner nu.

8de januar
I gaar først blev veir og føre saapas at Olina kom sig opover igjen. Jeg fulgte hende til Stekeren og dit kom man fra Hoel. Veien var endnu saa daarlig at man maatte kjøre igang hele tiden.

9de januar
I gaar var der gudstjeneste paa Gjøra, og senere paa dagen var der sangerfest i ungdomshuset paa Gravem. Der mødte hele 5 sangkor, og en masse folk. De forskjellige korsang mangfoldige sange og der blev læst endel, saa det manglede ikke paa underholdning. Pastor Hveem og Ole Trædal talte, saa det var en meget undeholdende fest.

15de januar.
I gaar var der landmands bacar i ungdomshuset. Der var ogsaa da, bra fremmøde, og nummertagningen gik med liv og lyst. Bacaren indbragte 260 kroner og muligens blir der noget overskud af kaffesalget.
I dag har der været koldt, med østenvind, som paa sine steder har været meget sterk. Det blir rimeligvis uføre efter bygden, da den temmelig dybe og løse sne fyger voldsomt i den sterke vind.

22de januar 1922
Har haft jevn kulde, og fint veir hele ugen.
Jeg drog ned høiet som var igjen paa Gravemsæteren, og siden for, jeg og Nils Hjelmo omkring og visiterede ovner i kredsen. Det var nu 3die aaret at jeg var med paa denne forretning, saa nu tænker jeg at bli fri en stund.
Mandags morgen dødde Lucie J. Gravem af et slagtilfælde som hun fik straks før jul. Det er dog temmelig stuslig, naar husmoren dør bort, især, hvor der, som her er tilfældet, er mindreaarige barn igjen.
I gaar aften havde Nils Broøien bacar. Han havde arbeidet en hel del ting, baade smed og snedkerarbeider, og dette var en nem maade at afsætte det paa.

5te februar.
I længre tid har der nu været klart og koldt veir. I dag er der saaledes 22 - 23 grader. Det er igrunden for koldt.

12te februar.
Veiret har bedret sig betydelig. I gaar var de sikkert 5 - 6 varmegrader, men idag er der noget koldere.
Faaet hjem 3 las fra Grødalen og omtrent lignende er de igjen ogsaa.

19de februar 1922
Har havt rent sykehus her denne uke. Vi har hat infuensa alle sammen. Somme dag har der ligget 2- 3 men nu er der da bedring igjen.
Randi Endresdatter Gjøra dødde den 15te efter at ha været syg en tid.

26de februar.
Veiret har, siden torsdag, været meget mildt, søndenvind og af og til regn. Sneen har sunket betydelig, og veiene er saa opblødt at hestene trør igjennom og det er meget vanskelig at gaa, især efter det er blit mørkt, da man uophørlig træder i de dype huller.
De to sidste dage har vi været på Gjøra, og drukket gravøl. Der var mange folk, både fra nær og fjern.

5te marts
Hele denne uke har veiret været vekslet med sne, regn, klart, taake og søndenvind, to dage har aldrig været ligedan.
I dag skal jeg til Musgjerd paa møte i landmandslagets bestyrelse, hvoraf jeg er medlem.

12te marts
Torsdag og fredag havde vi to kolde dage, optil 16 - 18 grader, men igaar slog det om til det modsatte - styrtregn. Det traf sig ikke godt for skolebarna som hadde præmieskirend. De hadde meget daarligt føre, men de gik aligevel med liv og lyst.
Lars var uheldig da han fik no 1 og derfor maatte gaa foran hele tiden. Han kom ind no 4. Sigurd fik 1ste præmien i sin klasse og Endre blev no 4 i sin, hvor hele 14ten stykker konkurerte.
I dag har vi styggveir for alvor, storm og snedrive, saa mit 55tiende aar begynder ikke under særlig gunstige tegn.

19de marts
Regn og snedrive afvekslende hele ugen. Jeg har snedkeret lidt paa nøstuloftet og hugget lidt tømmer.

26 marts
Fint lidt kjøligt veir hele ugen.
Jeg har hugget tømmer, og igaar fik jeg løipt ned det sidste.
I gaar kveld basar for sykepleien i ungdomshuset paa Gravem, og idag blir der ungdomsforedrag der af lærer Sletbak.
I morgen skal en hel del folk nedover til Sundalsøren, da der er beammet meddomsret afholdt, over en del hjemmebrændere, som har negtet at betale mulkt. Der er i sagens anledning indstevnet noget over 60 vidner, saa det blir en hel folkevandring.

2den april 1922
Hele ugen har det været kjøligt veir, og hver eneste nat er der faldt sne, varierende fra et nesten usynligt rim til et par tommer. Føret har hele tiden været meget godt, og jeg har benyttet det til at dra frem tømmeret, som er hugget, og igaar drog jeg ned et lauvstak som endnu var tilbage,

9de april
Koldt, klart veir, lige optil 12 - 13 kuldegrader om morgenen, indtil igaar, da det begyndte at sne. Siden har det sneet ustanselig, men det er dog ikke kommet mere end 4 - 5 tommer sne.
Det ser ikke rigtig vaarlig ud endnu, men det kan dog snart bedres naar mildveir indtræder.
I morgen skal Marit Gravemshagen og John Grytløkken giftes.
Det kom temmelig uventet paa, men jeg synes ikke det er noget rart, og jeg er virkelig glad for det, især for Johns vedkommende da han derved faar rigtig et vakkert hjem, og en hustru, hvis dygtighed og omtanke er hævet over al kritik.
Gudstjeneste paa Gjøra idag. Tiltrods for det mindre heldige veir, var der fremmødt saa mange folk at huset ikke kunde rumme flere.

13 april 1922
Sterk storm idag, men noget koldt, da den er fra øst. Sneen tiner dog i de lavere regioner, men oppe i fjeldene staar snedrevet tykt og kvitt, saa der faar den nok ingen mon.
Hvis paasketuristerne kom til fjelds før stormen brød løs, saa har de styggeveir og saa kommer vel en eller anden til at miste livet igjen.
Har været til kirken idag, baade jeg, Jørgine, Ellen og Lars. Der var mange folk ved kirken hvortil det utmærkede føre sikkerlig bidrog meget.

16de april
Paaskedag.
De sidste dage har veiret været meget mildt, saa sneen har sunket temmelig meget. Den ligger dog meget dyb endnu. , omkring en alen, saa det vist ikke blir nogen god eller tidlig vaar.
I dag skal der bli fest paa Vollan, i Kinaforbundet. Det er vist baade fra Opdal og Sundal man skal deltage, hvorfor det sentrale sted, Vollan, er valgt. Emisær Ingvald Løkke skal deltage, og sangkoret i Fjeldgaardene skal synge, medens sangkoret her ikke skal være med.

23de april 1922
Veiret har været fint, men noget koldt, især om nætterne. Sneen ligger endnu temmelig dyb over al mark, saa nogen tidlig vaar blir det ikke. Det blir drygt at vente paa, for den som har lite for.
I gaar dødde gamle Anne Larsdotter Gravem, efter et langt sykeleie. Hun mistede sit ene ben medens hun enda var et barn, og har hele tiden siden bevæget sig ved hjelp af krykker. Desuagtet blev hun 86 aar før hun dødde.

30 april 1922
I denne uge har jeg havt tungt arbeide hele tiden, draget sten og "møkk". Det blir dog for drygt, saa jeg igaar fik laane hest og kjørte den sidste gjødsel. Det var ogsaa paa tid, da føret begynder at slaa feil.
I paasken gik det atter paa livet løst med endel turister fra Skarsheimssæteren i Opdal for at gaa over til Rindalen, men i Fosaadalen kom de ind i en snefonn, som begrov dem alle. Man har fundet igjen den ene, medens de 2 andre er borte.
En hel del af Martin Jonasens ren, 50 - 60 dyr, blev ogsaa dræbt af sne og stenskred. Der har været en hel folkevandring derind, for at hente kjøt og især skind.

7de mai 1922
Endelig ser det ut til at bli lidt mildere luft. Østenvinden, som har raadet grunden alene i uger, er nu standset, og det trækker nu fra en anden kant.
De 8 sidste dage har jeg været hos Vollan, og stelt med hustakene. Det er ett lortet og ufyse arbeide, da tjærepappen klæber saa ved fingrene, og jorden derfor ogsaa henger paa.
I gaaraftes holdt hr. lærer Todal foredrag i ungdomshuset paa Gravem. Han talte om bondeliv og bondekaar nedover tidene sålangt man kan gjøre sig nogen rigtig forestilling derom, af gamle dokumenter og aktstykker i arkiverne. Todal er en dygtig taler, der paa en meget grei maade forstaar at klarlægge sit thema for tilhøerne.
I kveld er der fest der, og Todal skal ogsaa da tale.

14de mai
Vinterveir hele tiden siden mandagsaften. Som oftest har sneen ligget om morgenen, og om dagen har sneen hvirvlet ned som midt paa vinteren. Det ser i høi grad traurigt ut med vaaren, da der er lite med foret flere steder og med dette veir, ser det ikke ut til kreaturene berger sig snart ute.

21 mai 1922
Endelig blev det mildveir. Den 19de slog det om med søndenvind og solskin, saa nu har det bedret sig meget. Sauene har nu, gode dage, de har gaaet ute omtrent hele ugen.
I gaar fik jeg pløie og saa, og ale op til poteterne, som vi skal sætte efter helgen.
Torsdag de 18de døde Anders Nyveien af tæring. Han var de 4de af familien som faldt som offer for denne sykdom. I fjor dødde faren og 2 barn, og i aar Anders. Det er forfærderlig det ser ut som hele familien skal bukke under for denne sykdom.
I dag er alle tre jentene paa Aune i Opdal. Sangkorene skulde dit og synge, og saa drog de af gaarde paa sykler og bil henimod 30 stykker. De har et utmærket fint veir, saa det blir rigtig en lysttur.

28 mai 1922.
Vi har nu haft et utmærket godt jordveir, varmt solskin hele ugen til igaataftes, da det begyndte at regne, og det har de nok holdt paa med i hele nat. Akeren har begyndt at spire og skog og mark spretter og grønnes nu fort.
Vi slap ut kreaturene paa fredag den 26, saa det blev bare en dryg vaar. De to sidste dage har jeg været paa sagen og skaaret til Anton Løkken. Vi blev ikke rigtig ferdige. Har igjen 8 stokke.
Gudsteneste paa Gjøra idag.
Ingebrigt Bergem er død.

4de juni 1922
Pintsedag.
Nu har vi da vaar igjen, skog og mark er nu grønne, heggen staar hvit af blomster og aspen, der er senest til at sprette, står med brunt løv.
Onsdag og Torsdag havde vi en sur bøie ogsaa denne uge. Her var der styrtreg medn oppe i fjeldene laa sneen tyk. I fjeldgaardene har de derfor en trarig tid, da foret er sluppet op og paa marken vlir der ingenting deroppe, selv skogen er svart, naar det bærer ovenfor Svisdal.
Tiltrods for den masse sne som ligger i fjeldene har vi i dag ikke havt vand til sagen mere end to dage denne uge, saa man kan forstaa at det er ikke rigtig varmt i høgden.

11 juni 1922
Denne uge har vi haft sagvand hele tiden, de to sidste dage temmelig meget paa grund af det gode veir. I dag er der tåge og noget kjøligere, saa elve og bække kommer nok til at synke igjen.

18 juni 1922
Vi skal ikke klage over regnmangel iaar. Onsdag styrtregnet det hele tiden og i gaaraftes og inat ligeledes. I dag ahr vi solskin, saa man kan da sige at det er bra "vokstraver". Engen staar da ogsaa saa tyk og frodig som kun skjelden.
I dag er der sangstevne paa Romfo. Alle sangkorene i hele bygden skal møtes der, og da blir der nok noget at høre. Jentene er reist, sammen med et par bekjendte fra Opdal. Hansin og Marit Gjære, som har været her i besøk.

25te juni
Færdig paa sagen for flere dage siden, men vandkraften staar sig fremdeles.
I gaar var jeg paa Gravemsæteren, og rev ned "høiluu", men om jeg får den op igjen, det er en anden ting.
Det herlige jordveir staar sig fremdeles, en dygtig regnbyge hver dag og saa solskin ibandt, aldeles ønskeveir.

2den juli
Har været paa Gravemssæteren de sidste 5 dage, paa tømring. Har faat op igjen "luu", saa det snart mangler bare tak. Men saa har jeg ogsaa lagt mig i sælen, slæbt og baaret sagbord og andre materialer opover lien, saa at jeg er nesten utkjørt.

9de juli 1922
Har været et utmærket veir hele ugen, mildt regn og sønden vind, saa elvene har været i fuld flom. Aaker og eng har vokset ualmindelig, og ser nu nermest storartig ut. Især staar poteterne svært bar efter aarstiden. Kornaksene blir nok andel befængt med ugræs, især arve, ser det ut til.

16de juli
e tre sidste dage har jeg været paa Gravem, hos Herskedal, paa tømring, og det skal jeg imorgen ogsaa. Siden bærer det vel til med slaatten. En og anden har da ogsaa begyndt lit, men det er ubetydelig.
Onsdag den 12 kjørte vi til sæters, da kjørene begyndte at længes op i høiden, paa grund af varmen.

23de juli
Har drevet slaataannen siden tirsdag, Utmerket veir ligetil igaar, da det begyndte at regne. Siden har det regnet ustanselig, saa jeg har været bange for at akeren vilde lægge sig, men det ser ut til at den berger sig bare bra.
Fredag den 21te dødde Marit Rønning efter et ha lagt til sengs siden i vinter. Det blev ikke saa længe imellom hende og hendes broder Ingebrigt.

30 juli 1922
Denne uge har veoret været surt og regnfuldt hele tiden. Det gaar ikke fort med slaatten, og især har jeg "skulket" unna forsett.
Tirsdag for jeg omkring og bad til gravøl. Onsdag var jeg med paa ovnsmuring paa Nyheim og igaar var vi i Rønningen og drak gravøl, og det skal vi idag ogsaa.

6te august
Regn, regn og atter regn hele tiden. Man kommer ingen vei med slatten. Folk har hesjet, op al sin streng men faar ikke noget i hus. Hesjene blegner og de faa saater, som staar, blir sorte og rode. Det ser ut til, at den store masse græs, som iaar er paa marken, skal raadne op før det kommer ihus.

13de august
Naar nøden er størst, er hjelpen nærmest, siger ordsproget. Og saaledes gik det ogsaa nu. Forige uge saa det temmelig miserabelt ut med høiaannen, men denne uke gjorde godt igjen alt sammen. Solskin omtrent hver dag, saa vi fik ind alt, saanær som 5 hesjer og sagtrøen som vi fik i saater igaarkveld. Det gode veir var ogsaa bra for aakeren, der nu begynder at gulne saa smaat. Jeg tror det blir godt korn, men meget blir det ikke, da ugræset kvæler endel.

30august 1922
Vi har atter havt en ukes vedvarende regnveir, saa nu liger der atter en masse for ute. Vi har slaaet omtrent hele sæteren og ikke faat tørt et straa. Vi har en ordentlig "tamperdag" ivente deroppe, naar der atter blir tørt veir.

27de august.
Surt veir. Torsdagskveld og nat til fredag regnet det saa volsomt, at elvene var lige saa store da som i flomtiden ivaar. Paa sæteren har vi ikke faat gjort andet end saate, men det ser nu ut til at bli bedre, thi idag skinner solen igjen. Smaagutterne skal paa sæteren idag, plukke bær og sligt, og de er derfro tilfreds med det pregtige veir. Ellen reiste i gaarkveld.

3die september.
Denne uke har vi havt rigtig bra veir. Blev ferdig paa Gravemsæteren paa onsdag. Holder nu paa og slaa søsæteren. Torsdag aften fik vi saate en del der, og det traditionelle "Søsæterregn" indfandt sig punktlig, thi fredag morgen regnede det adskillig en stund. Denne gang blev det dog af kort varighed, thi efter middag klarnede det op, og i gaar hadde vi sommerens smukkeste dag, med klar himmel og blank sol.

10 september 1922
De 3 første dage i denne uke hadde vi fint klart veir. Vi skar op akeren til tirsdag kveld og paa onsdag høiede vi det som var igjen paa sæteren. Siden har veiret vært surt og koldt, saa sneen laa langt nedover skogen i gaarmorges. Vi har nu slaat hele Gammelløkken, saa vi har en hel del liggende og venter paa høiver. Men idag ser det ikke lyst ut. Himmelen er overskyet, graa og tung. Potetgræset har faat en snert af kulden i nat, saa det begynder at "henge med ørene".
Omkring forrige helg dødde en gammel kone oppi Sveen, mor til Anna. Hun har ligget tilsengs i flere aar, halvveis lam saa hun ikke har kunnet tale. Man kan vel med rette sige at det var et "torvatak".

17de september 1922
Vi har nu slaaet det vi vil paa sæteren, men vi har igjen noget at høie. Paa fredag hadde vi regn, men igaar var det fint veir, og idag ser det ut til at bli søndenvind. Denne vild komme vel med nu, da omtrent al kornstauren staar ute.
Lars Bjørbæk har været meget syk af lungebetændelse, og det skal ikke være nogen bedring endnu. Jeg vil dog haabe at han staar det over.

24 september 1922
Det blev dog døden for Lars Bjørbæk. Han dødde mandag aften. Jeg frygter for, at det var et tungt slag for hans hustru og børn og gamle far, og han blir desuden sikkerlig savnet i videre kredse. Han var en god og hjelpsom mand.
Nu har vi haft vinter en dag. I gaar laa sneen over alt, saa kjørene stod inde. Sauene var hjemme fredag, men igaar fandt vi dem ikke igjen.
Vi blev ikke rigtig færdig paa sæteren, da vi har igjen nogle saater der, men kornet fik jeg da saa omtrent ihus. Vi faar haabe paa en godveirsbolk saa folk faar op poteterne, og andet som endnu er ute.
I dag er der sangerstevne paa Hov. Sangforeningen her oppe reiser nedover i loessevis pr. bil.

1ste oktober
Efter den voldsomme nedbør sidst i forige uge fik vi kulde. Jorden har været haardfrossen hele ugen, saalænge til solen har skinnet en stund. Vi har tat op poteter hele tiden efter middag, og blev færdig igaarkveld.
I dag er der konfirmation paa Romfo, og vi skal til kirken alle saanær som Ellen og Endre.
Jørgine er ikke kommen hjem fra Opdal endnu.

8de oktober 1922
Vi har havt mildere veir nu.
Har været paa Nisja og tat op poteter. Blev færdig i gaar kveld. De fik en masse poteter, omkring 100 tønder.
Sommerens afling kan gjerne betegnes som "kronaar". Især blev det saa meget høi som aldrig før. Og korn og poteter slog ogsaa bra til. Rigtignok frøs en del korn i Fjeldgaardene og poteterne fik også en snert af kulden, langt nedover bygden, men jeg tror ikke det blev saa stor del som tog skade

15de oktober.
Vi har endelig faaet ihus det sidste høi paa sæteren. M;en det var ikke før torsdag, thi sneen har ligget deoppe 14dage, eller vel saa det..
Onsdag var jeg paa Jenstad og fungsjerede som retsvidne i en retsag mellem Lars Bergli og Martha Nordberg.
Har ogsaa begyndt at bryte aaker, men det blir vel for sent, da vinteren nu kan komme naarsomhelst. I gaar ha vi ret en finfin dag, med søndenvind og solskin, men inat har veiret vent sig, og det har regnet en del.

22de oktober
Vinterveir, snedrive men ikke meget sne endnu. I gaar blev Haagen Vollan og Marit Grødal viet i Romfo kirke. Bryllupet staar paa Grødal, og jeg vil tro at det er storartet.
Jørgen Iverssen Gravem dødde mandag de 26de, 21 aar gammel. Det er tungt at miste ungdommen naar den netop er voksen, og dobbelt tungt er det nok for Iver Gravem som ifjor vinter mistede sin hustru.
Paa fredag slagtede vi, og det er vi glad for da veiret er saa surt og koldt.
Kjør og sau gik ute til den 20 oktober.

29 oktober 22.
Snedrive hver dag hele uken.
Veiret har dog været temmelig mildt, saa sneen ikke er saa dyp som man skulde tro, efetr den voldsomme nedbør, kun omkring 60 cm. Man får nu bare vente og haape at "helgnmøstøirn" kommer til vanlig tid, og sætter sne og vinter paa dør igjen.
Fredag havde vi herredsstyre valg, og det beklagelige hente at jeg fik de fleste stemmer, 91. De øvrige der kom ind er Sigurd Vik, Erik Jenstad, Ole L. Gravem, Endre Musgjerd, Peder Romfo, Halvor Gikling og Ole Almhjell. Os er det altså som de kommende 3 aar fra Romfo sogn skal forestå bygdens styr og stell. Et lite eftertragtelig hverv.

3die November 1922
I dag har vi bededag, og "bedagsria" har indfundet sig, præsis, med snedrive. "Helgamøstrin" kom også til bestemt tid, men nu siden bededag blev flyttet til om høsten, har den saa kort tid til sin raadighed, at den vanskelig kan utrette noget. Saaledes ogsaa iaar. Den 1ste begyndte søndenvinden at ruske i træerne, og befri dem fra deres byrde af sne, men stort mere rak den heller ikke, thi idag har, som sagt "bedagsria" tilrevet sig magten, og dermed blæser ogsaa vinden fra en anden kant.

12te november
Fint veir de første dage i ugen. Men fra torsdag har vi havt afvekslende regn og sne. Jeg var hos O. Soleim til torsdag, hvor jeg reparerede en masse ting.

26 november
Snedrive ustanselig, og idag er det rent urimelig. Anne er opi Svisdal for at hjelpe dem, da Ella har influensa og alle barna meslingerne. Erling Nerland blev derfor alene paa skansen og det blir formegetnpaa en mand.

3die december
I gaar hadde vi det første møte i det nye herredsstyre. Petter Vik blev valgt til ordfører og Tore Hoaas viseordfører for de kommende tre aar. Vi kom ikke længer end til Hagen i gaarkveld da veir og føre var saa rent umenneskeligt.

19de december
Veir og føre uforandret. Sne og regn, regn og sne hele tiden.
Jeg har aldrig sset saa umulig veir og føreforhold. Det er ikke at tænke paa at komme op i marken efter høi og sligt, da veiret bestandig er saa umedgjørlig, at man enten maa vade i sne til op paa livet, eller svømme i sørpe.
Torsdag slagtede vi en ko og sendte skroten til Kristiania. Paa Nisja slagtet 2, G. Forset 1 ko 2 kalve og 2 saue og E. Jenstad 1 ko. Det blev en del sending, og vi faar nu se om det lønner sig.

19 december
Var paa sæteren efter sloe onsdag. Blaut og kram sne, og derfor tungt føre. Om kvelden blir det saa voldsomt regn at det hører til skjeldenhederne. Siden har det været bra veir, og lidt kjøligere.

24de december 1922
Det ser nu ud til at veiret blir bedre, thi denne uge har det været rigtig bra. Et par dage hadde vi dog en bidende kold østenvind.
Jeg dorg sloe fra sæteren et par dage, det er nu utmærket føre, men jeg hadde ikke tid mere.

25de december.
Juledag

Jeg kan neppe mindes saa godt og mildt veir noen jul. Det er iallefald længe siden, og det er en stor herlighed efter det ualmindelig daarlige veir hele førejulsvinteren.
Juletræet staar nu pyntet, da det var søndag igaar ogsaa og der er jubel og fryd.
Lars og Sigurd har havt "sya" men kom sig op igjen til jul, og er derfor fornøiet med sin lagnad.
Endre ernendnu frisk, men at bli liggende en af dagene.
Ungdomslaget skal ha juletræfest i kveld. De var derned igaar og pyntede træet, saa det ser vist rigtig bra ut.

31 december 1922
Saa fint og behageigt veir som nu i julen, er det neppe jeg kan mindes. Sydlig vind, og nogle kuldegrader en dag, og nogle varmegrader den anden.
Veiene har dog været meget glat.
Her har vi dog havt en meget rolig jul, Ellen og Endre har havt "sya", men de er dog nu over det værste.

1ste januar 1923
Nyaarsdag
Atter er et aar gaaet, og et aar som har været præget af verdenskrigens efterdønninger. Dyrtid, arbeidsløshed, rivninger mellem arbeidsgiverne og arbeidere. Valutafald og mange andre traurigheter

Og enda kan vi her i Norge prise os lykkelige, mod lande som Tyskland og Rusland, og flere ogsaa, hvor pengene har mistet omtrent all sit værd. Man faar haabe at det kommende aar vil forbedre ialfald en del af disse mangler.
Senere
Har været missionsfest i skolestuen i dag. Ingvald Løkke og lensmand Fredriksen talte. Desuden var der en masse andre, som afla kortere vidnesbyrd. Der kom ind omkring 180 kr i offer til missionen, et meget respektabelt beløb paa ikke større kreds.

7de januar
Baade veir og føe er nu aldeles utmærket. Ligefra før jul har det været smukt. Sneen er nu fast, saa det er godt føre for tømmer og ved. Jeg har hugget endel tømmer langt oppe i lien, paa et sted man ikke kan komme naar der ikke er meget og haardfrossen sne.

14de januar.
I gaarkveld var der juletræfest i Gjøra skolestue. Det var noget sent, men paa grund af at mæslingerne maatte der ventes indtil alle var firske igjen.
Her er det nu Jørgine som ligger tilsengs. Hun har været temmelig daarlig, men er nu lidt i bedring.

21 januar.
Veiret har nu forandret sig. Først i ugen kom der 6 - 8 tommer sne, saa var der lidt koldt et par dage, og paa fredag hadde vi søndenvind, men ud paa natten begyndte det at sne. Og i gaar var der et overordentlig sterkt snefald. Jeg tenker at der da fladt adskillig over en halv meter sne. Jeg skuflede op veiene 3 gange, og enda var det ikke mere en saavidt fremkommelig.

28 januar.
Stygveiret har vedvaret hele ugen. Torsdag var der søndenvind og regn, saa sneen da sank nesten en halv meter, men nu har den igjen vokset til 2 alen 3 kvart. Og enda sner det ustanselig temmelig sterkt.
Jeg har enidkeret disse dage, lagt ind mørkloft over gangen, og blir veiret saa aldeles umulig, saa fortsetter jeg med træarbeide.

4de februar 1923
Veiret har nu bedret sig, saadet er blit opholds, men du store min for en snemasse der kom. 2 meter dyp og temmelig fast paagrund af storm og mildveir.
Postgangen har været afbrudt i ugesvis, da veiene efter bygden har været aldeles ufremkommelige. "Fonna" har gaat flere steder, men jag har ikke hørt, at den har gjort skade hos andre end Peder Ottem, hvor den slog ind væggen mellem vinduerne og fyldte stuen halft med sne. En lykke var det at ingen var inde, det var kl 7 om morgenen saa folk enda ikke var kommet ind, de ligger nemlig i et kammer ved siden af. Staburet blev revet ned og ildhuset nedgravet af sne.
I Snøvasmyren var fonna ikke mere en 3 meter fra fjøsveggen.
Men enda mere sne skal der være i Opdal, især i Storlidalen. Der ligger den jevnt med hustakene, saa man kan gaa ret over husene paa ski. Flere steder har man gravet løngange mellem stuer og uthus. Hos Ole Vasli har fonna tat en hølade med ca 20 las høi paa Sandøia, brukket op isen paa vtne, og dyttet det hele nedi der. En skogteig med svær skog, har den ogsaa raseret for ham.

11 februar 1923
Østenvind hele ugen, saa bitterlig kold at den gaar gjennem marg og beirn. Voldsom stri har den ogsaa været til sine tider. Vi har drat høi fra sæteren med en dag var vi nødt til at læsse inde i høiluun.
Forige fredag den 2de, dødde Lars Hoaas 14 aar gammel. Hoaas var en meget begavet mand, der skrev digte som fuldt ud staar paa høide med hvad vor små profeter blandt digterne producerer, og kanske vel saa det.

18de februar
Klart og stille, men koldt veir., 16 - 17 graders kulde. Bra føre i sko og mark. Har holdt paa at hugge bjørk og løipe ned, og det har gaaet bra.

25 februar.
Samme klare kolde veir. Den eneste dag som var lidt milder, var tirsdag, og den dag havde vi herresstyremøte. Siden har jeg hugget ved og dette blir snart det eneste man faa drive paa med i denne kulde.

4de marts
Veiret er nu meget mildere, men ikke egentlig mildveir heller. Aligevel begynder veiene at løsne, thi den tore snemasse blev ikke tilstrekkelig sammenkjørt. Vi har holdt paa at dra høi fra Søsæteren, i glimrende føre. Ualmindelig "haalt", men jevnt og fint overalt.
Gudstjeneste i skolestuen i dag.

11te marts 1923
Klart koldt veir, men solen er nu saa høit oppe at kulden ikke er saa rent afskrekkende.
Vi fik ned høiet fra sæteren paa tirsdag. Det blev ikke saa lidt, saa jeg tænker det skal strække til iaar.
Jeg faar vel hugge noget mere tømmer fremover, for leveranse til skolestuen, da det er tanker at faa denne op iaar.

25te marts
Kulden og det utmærkede føre stod sig liketil igaar, da veiret var betydelig mildere. Det er bra at kulden har staaet saa længe, og enda længer, for den som driver i skogen, men der er ogsaa meget sne at tine bort, saa det trænges nok ogsaa mildveir.
Paa fredag ha vi herredstyre møte, og jeg kom ikke hjem før kl 2.
I dag er der gudstjeneste paa Gjøra. Det er da sidste gang pastor Hveem kommer hid, da han flytter fra bygden sidst i april.

30 marts
Langfredag
Utmærket fint veir, lidt koldt, saa sneen idag tidlig var haardfrossen.
Gutterne fik defor bruk for kjælkene igjen.
Gudstjeneste paa Romfo idag. Ellen og Sigurd reiste did.

1 april 1923
Paaskedag
Det begynder nu at snu sig med vaaren, men rigtif vårligt ser det da ikke ut endnu. Sneen ligger sine gode 2 alen paa flat mark endnu, og idag er den saa haardfrossen at man visselig kunde baade gaa og kjøre paa den. Skade at det er helg, det vilde ha været et ypperligt tømmerføre idag. Foresten er det i pregtig veir, solskin om dagen, og maaneskin om natten

Jeg undre paa hvordan livet vil arte sig nu fremover. Det nu et 3 - 4 aargjeldende brendevinsforbud blev ophævet straks før paaske, det bragte fald for den daværende regjering. Nu har høire og frisinede dannet ny regjering og skal forsøge at ordne de utaalelige forhold, vi er kommet i ligeoverfor Spannien og Portugal. Dersom de har held med sig her, saa var deres "aktion" ikke at beklage, tvert imot. Men hvad jeg undres paa er hvorledes brendevinsforbudets ophævelse vil virke ut over landet, om der blir en flom af stærke drikke, eller folk formaar at holde maate, nogenlunde da. Det har da rigtignok ikke vær bra de forløbne forbudsaar heller. Smugling og hjemmebrending har været drevet i temmelig stor utstrækning, og skapt lovovertrædere og brotsmænd paa mange maader. Ligesom ogsaa drikkeriet har florert rigtig tilgavns.

8de april 1923
Hele denne uke har det været koldt veir, saa det gaar ikke fort med sneløsningen. Men føret staar sig utmærket.
Jeg har denne uke faat ned, og frem tilsagen, det tømmer som laa nedsaget langt oppe i lien. Desuden har jeg faaet hjem endel ved. Jeg tror ikke at jeg har oplevet en slik "forrepp". Man kan baretænke sig denne masse sne vi endnu har, sikkert 2 alen, haardfrossen som et stuegulv, saa haard at solen fra den skyfire himmel ikke formaar at tine den op noget væsentlig.

15de april
Afskedsprediken på Romfo i dag. Pastor Hveem har faaet et andet kald, længre syd i landet. Ausdal tror jeg det hedder. Efterpaa var der afskedsfest. Der var mange folk, thi Hveem var en hjertegod mand, der var meget afholdt, iallefald oppe i Romfo sogn.

22de april.
Veiret har været om mulig endnu koldere. Jeg har været paa Gravemssæteren og drat "møk", og saa glimrende føre skal man lete efter. Haardt som et stuegulv og alle fordypninger utjevnet, saa ikke en "domp" eller en sten findes. MAn kan ikke ønske det bedre. I går og inat har der faldt en 3 tommer sne.

29de april 1923
Det ser ikke vaarlig ud, tiltrods for at vi befinder os i slutten af april. Sneen ligger endnu 1 meter dyb paa flat mark, og igaar og inat har det snnet ganske tæt.
Rigtignok blir denne nyfaldne sne ryr saa den har ikke meget at sige, men sen vaar blir det, de er sikkert.

6 mai 1923
De to sidste dage har vi da endelig havt rigtig mildveir saa sneen har minket rigtig, tilgangns. Men den ligger dog omkring en alen paa flat mark her, saa det blir isandhed en sen vaar. I dag er der tykt og skyet veir.
Lars er paa Romfo idag, da der er indskrivning. Pastor Johnsen, fra Øksendal, skal læse med konfirmaterne isommer, under presteledigheten.

10de mai 1923
Kristi Himmelfartsda
Skjønt det nu lider langt ud i mai, lader vaaren dog vente paa sig. Sneen ligger endnu alendyp, ja somme steder dækker den utgarerne, saa det er aldeles slet og jevnt over dem. Veiret har atter været koldt og grinet, inat har swr sneet endel, og det ser ut til at ville fortsette i dag ogsaa.
De sidste dage har jeg og Iver Grendsen holdt paa med at arbeide in sagindretning til en motor, som endel gaardbrukere her har kjøpt.

13de mai 1923
Veiret er nu noget mildere saa sneen har minket betydelig, men endnu er der da rikelig igjen til sædeføre. Jeg maa en af de første dage kjøre ut noget "møk", saa jeg har bruk for det. Før har det været altfor dypt.

20 mai
Pintsedag.
Jeg har ikke oplevd pintsehelg med saa meget sne som iaar. Rigtignok kom pintsen tidlig, men jeg tror ogsaa man kan sætte "snedække 7." Den 14 mai kjørte jeg ut gjødsel, og enda var det igrunden for dyp sne, da den gik over knæet paa hesten. Siden har den minket ganske betydelig, men det er da bra igjen ogsaa.
Ja iaar blir der ikke Gudstjeneste i pintsen, da vi ikke har prest. Man maa nu reise langt væk, bare for at gifte sig. Erling Nerland og Ellen Bjørset var saaledes til Trondhjem og blev smedet i "hymens" lænker nu først i ugen.

21de mai 1923
I dag har vi søndenvind, saa at sneen sikkerlig vil smelte fort. Men det er ikke heldig for skytterne, som har præmieskydning idag. De skal skyde om 3 gavepremier, som er git af Lars T. Gravem 10 kr, til første 15 til 2anden og 25 til tredie klasse.

27de mai 1923
Straks før pintse døde Ingebrikt E. Snøva, det var den 14de mai.
Den 22de døde Fredrik Fahle og den 25de døde Lars Ottem. Alle 3 var noget tilaars: 73, 74 og 65 nær.
I gaar hadde vi herredsstyremøte, og hadde da en ren "lysttur", med fint veir og utmerket cykelføre.
I gaar og idag har der været bryllup paa Lunheim. Jeg har været der idag og jeg maa si at det var et bryllup som det bør være.
Sauene ute siden onsdag.

3die juni
I gaar fik jeg saa, og i dag regner det tilgagns, saa det ser ikke vertst ut. Det er sent iaar, men bare det blir varmere i veiret, saa vilde det lage sig med en gang. Men det er koldt, nu idag sner det langt nedover skogen, saa oppe i Fjeldgaardene ser det nok ikke sommerlig ut.
I gaar var alle lærerne i bygden, skolestyret og skoledirektøren oppe i Svisdal, hvor der var lærerprøve. Direktøren skulde ogsaa afgjøre spørgsmaalet om stedet for nyt skolehus deroppe. En del af indbyggerne vil ha en skolestue oppe ved Snøgutubrua og en utenfor Aasen, medens andre vil nøies med en, og ha denne ataaende paa Svisdalshaugen, eller deromkring. Da man ikke kunde bli enige, greb, man til den utvei at alde direktøren afgjøre saken.
Rimeligvis forslaar han en skolestue med internat, hvor barnene kan faa losjere den tid de er i skolen.

6te juni
Saavidt færdig med potetsættingen. De to sidste dage har vi hat snedrive som midtvinters. Sneen ligger endnu midt ned i lierne, og længre op er den sikkert dyp. Det ser mørkt ut, kjørene staar endnu inde omtrent overalt, skogen spretter rigtignok, men de unge løv har en forunderlig gul farve, omtrent som om høsten. Det er sikket en virkning af kulden. Træerne tror nok det er høst, og det undrer jeg meg ikke paa.

10de juni
Veiret har nu bedret sig betydelig, og det er nu ogsaa paatide. At kjørene staar inde til langt ut i juni er et særsyn, som heldigvis ikke ofte gaar paa.
Iver Grendsen og jeg har de sidste dage arbeidet paa motorsagen.
Slap ut kjørene den 11.

17de juni
Hele uken har væet sur og kold. Om morgenen har sneen som oftest ligget langt nedenfor trægrendsen. Hvordan sommer dette nlir, kan man ikke forstå. Akeren har neppe spiret endnu, aspen staar uten blade, og sne ligger "randheil" ned il sæters.

24de juni 1923
Værre og værre ! I dag har vi altsaa sankthansdag, og sneen flader stor og tæt, som midt paa vinteren. Den er nu 3 - 4 tommer dyp. Og enda er den nok langt dypere oppe i fjeldgaardene. Det er ny yderst faa som har høi igjen for kreaturene, og skal der nu bli vind nogle dage, saa ser det isandhed trøstesløst ut.

1ste juli 1923
Vistnok blev vinteren af bare kort varighed denne gang, men egentlig mildveir har det ikke været før fredag og lørdag. Men i dag er skodden kommen igjen, og med den raaere og koldere veir.
I gaar var der basar i skolestuen til indtægt for et kapel paa Gjøra. Der var mange folk, og en masse gjenstande blev bortloddet, saa jeg antar der kom ind en hel del penge.
De sidste dage har vi begynt at skjære med motorsagen. Det gaar rigtig godt, naar bare motoren er i vigør, men den har været endel kranglet hittil.

8de juli 1923
Endelig har da sommeren vundet frem. Hele uken har vi havt mildt godt veir. Aker og eng har vokset svert, og for sidsetes vedkommende ser det rigtig bra ut.

15de juli 1923
Ja nu har vi havt rent en spendende uke. Den varme som intraf forige uge, økede paa utover denne, og fik elvene til at bli større end paa mange aar. Paa Furru begyndte den saa at bryte, ovenfor Rasmus Dørrums huse. Disse maatte rives ned og ligesaa Melkilds butikbygning. Paa torsdag maatte herredstyret opgi møte paa aastedet. Man fandt det nemlig paakrævet, ved hjelp af dynamit at skyte op et elvefar paa andre siden, forat lette paakjendingen paa Furru. Dette hadde opsiderne pa Mæhle ikke lyst til, som ventelig var, og foruten herredsstyret, mødte ogsaa fylkesmanden og fylkesingeniøren samt afdelingsingeniør Voss. Det var saaledes et helt respektabelt møde vi ha hos Magnus Mæhle. Opsiderne paa Mæhle gik, efter endel ventileren med paa at gi sin tilladelse, og da vi drog nedover igjen var arbeiderne ifull gang med at hamre jernrør i en rekke ned i jorden, fylde disse med dynamit og fyre af paa en gang. Dette skulde da bevirke at grus og sten sprutet tilsiden, saa der dannedes en veit, og saa skulde vandet gjøre resten. Vi fik ikke se virkningen, men jeg for min del har ikke nogen sterk tro paa at det skulde gjøre stor hjelp.

22de juli 1923
Rigtig ønskeveir hele ugen, mildt veir hele tiden, med en bra regnskur hver dag. Jeg har været svert paa farten hele tiden. Mandag taktækning i Gjørasnæsset , tirsdag vedhugging paa sæteren, onsdag og torsdag i Grødalen, fredag til Repdalen med en okse, lørdag herredsstyremøte paa Fahle.
Turen til Repdalen løp foresten lite uheldig af, da 2 okser, tilhørende G. Forset, sprang paa Skiraaen. Den ene kom sig til lands i sidste liten, men den anden slog sig saa, den var nesten forbi, da vi endelig fik den op igjen. Den maatte derfor slagtes, det var noget sent, men der har ikke været mat for kreaturene før.

29 juli
Har ikke begyndt med nogen ann endnu, men gutterne har hugget lite lauv. Jeg var fire dage paa Nisja og satte istand broen over sagbækken og bygged op igjen sommerfjøset. Fredag og igaar skar vi paa motorsagen.

5te august
Har drevet med slaatten hele uken, men havt dårlig veir, saa intet er kommet ihus. Folk har hesjet omtrent al sin slaat. Men nu er snart hesjetraaden opbrukt og det er noget som fortiden ikke findes i handelen. Men idag har vi fint, klart veir saa det kanske lager sig nu.
Pastor Johnsen, som har været hit nogle gange nu, døde igaar. Saa er vi atter uten prest.

12te august 1923
Daarligt høiveir hele uken, og igaar rent umaadelig regn. Med høiaannen gaar det ikke fort paa dette vis, men vi faarhaape, at det nu blir bedre, da det idag er lidt kjøligere i veiret. Det er ogsaa bra fint veir idag, saa gutterne er tat paa fjeldtur sammen med endel andre.
I gaar var der begravelse i Svisdal, da en liten gut døde for Kari og Ole forige søndag.
I gaaraftes kl 6 ha vi herredsstyremøte paa Fahle. Det var ikke nogen lysttur, netop da det styrtregnet hele tiden.

19 august 1923
Veiret var bra sidst i uken, især i gaar til henimot kl 6 da det regnet ganske stridt.
Vi har nu ikke saa meget igjen hjemme, bare 2 - 3 las at høie, og 9 hesjer. Men saa maa vi hugge lauv et par dage. Lars og Sigurd skal til kirken idag, da gamle pastor Boisen fra Opdal skal prædikere. Anne og Endre skal paa Gjørassæteren, til Jørgine. Og da blir bare Ellen og jeg hjemme.

26 august
Bra veir hele uken til igaar, da det silregnet. Og da hadde vi ogsaa herredstyremøte igjen kl 6. Kjørte paa cykel i mørke og regn, og kom ikke hjem før kl. 2.
Har været paa Gravemsæteren siden tirsdag. Bra græs iaar deroppe, men meget tungt at slaa, da der er gjødselet en stor del deroppe.

2den september
Ustadigt veir, og idag regner det rent groft. Vi fik ikke høie mere end omtrent det halve paa Gravemssæteren, og nu skulde vi komme os til Grødalen, men det ser ut til at bli sent iaar. Vi faar haape at veiret blir lite mere medjørlig, hvis ikke blir det drygt.

9de september
Denne uke har vi været i Grødalen, men igaarmorges, da vi vågnede, laa sneen over al mark. Vi ha da ingen ande raad, end at gaa hjem. Foresten var der et par dages tørveir, saa Ellen og gutterne fik ind det som var igjen paa sæteren. I gaar skar vi lite efterat vi kom hjem. Aakeren er helst for grøn iaar, men det er ikke nogen nytte i at la den staa heller da det hovedsgelig er regn paa dagsordenen. I dag er det meget mildere veir, men stridt regn.

16de september
Mandag ha vi atter møte i herredstyret og surt og regnfuldt veir. Saa dorg vi til Grødalen tirsdag, men torsdag morgen laa sneen saa vi maatte hjem igjen. Vi hentede saa hjem oksen fra Repdalen. Fredag fik vi saa til Grødalen igjen. Vi har nu slaat nok der, men slumpen ligger ute endnu.
Vi har skaaret aakeren.

23de september 1923
Vi er nu saa at sige ferdig med aannen, kun lite lauhuging er igjen og saa poteterne. Denne uge har været den bedste uge i hele sommer, søndenvind i flere dage, solskin og mild luft, saa alt høiet som laa ute i markaslaaterne, kom ihus baade fort og godt.
I dag er der konfirmation paa Romfo. Pastor Blaker fra Opdal skal forrette da vi fremdeles er prestløs.

30te september
Vi ha et utmerket fint veir, liketil fredag, da det atter begyndteat regne rent græselig. I gaar var ogsaa en stormfuld og sur dag. Vi hadde da herredstyremøte, men kom hjem i god tid.
Vi har nu faaet ind det meste af kornet, og tat op endel af poteterne. Disse blir i aar elendige, smaa og faa, men de er udmærket gode. Nedover bygden staar meget korn ute, og det er bare en og anden som har begyndt at ta op poteter.
I gaarkveld var der høstfest i ungdomshuset med foredrag af hr. A. Todal.

7de oktober
Bra veir. Nu er poterne optat og kornet for det meste i hus overalt. Der kan nok hende, at lidt af det sidst skaarne korn, endnu staar ute, men det er uvæsentlig.
Skolestuen paa Gjøra er nu kommet under tak, da tømmermendene blev ferdig i gaar. Det blir et svært hus, altfor svært efter min mening,
Den største del af sauene var hjemme et par dage denne uge. Men da veiret er saa fint og mildt lot vi dem reise igjen. Skogen staar nu saa lysende gul, at jeg neppe har set den saa fin. Det skal betyde godt modent korn til neste aar.

14de oktober 1923
Ogsaa denn uke har vi haft fint veir hele tiden. Sauene er nu hjemme igjen, de sidste blev fundet torsdag, ikke en mangler nogetsteds heromkring. Anderledes er det andre steder f.eks. i Storlidalen hvor bjørnen har jagtet en hel flok utover hamrene saa 22 stykker slog sig ihjel.
Jeg har været paa Jenstad de tre sidste dage, paa træarbeide. I dag har vi vinterdag, men det ser ikke vinterlig ut. Veiret er skyet og mildt, og vi faar haabe at vi enda faar ha bar jord en stund, skjønt høsttiden er snar til at skifte om

21 oktober
Veiret staar sig like utmærket fint og mildt. Torsdag fik jeg pløie, og saa har jeg brudt lite aaker ovenfor bækken ved ildhuset. I dag er det noget koldere, saa jorden er lite frossen.
I gaarkveld var der basar i barneforeningen, men jeg vet ikke hvormeget der kom ind.
Lars og Gunnar Nisja har sat op snarer og igaar fik de en "Rakkelhan"., det er bastard af tiur og orre.

28de oktober 1923
Ja i rettnukan vi si at høstener en af de bedste, thi veiret er akkurat paa det samme. En og anden kold dag, saa marken er rimfrossen, men aldrig mere end en dag. Kjørene har staaet inde siden torsdag, men sauene gaar ute, saa nær som et par af de koldeste dage. Vi er nu færdig med slagtningen, og har ogsaa da det pregtigste veir.
Anton Loechen og Endre I. Gjøra reiste til Amerika først i ugen, og jeg vil haape at det gode veir ogsaa strækker til for dem.

2den november 1923
Veiret har været om mulig ennu finere og mere sommerlig, de sidste dage. Folk har atter begyndt at pløie, thi det præktige veir er netop skikket til jordarbeide.
Jeg var med og skar det sidste tømmer paa skolehusetde to første dage i uken. Samtidig tog vi ned sagbruket, og fik det under tak.
I dag har vi bededag, og "bedagsria" nermer sig virkelig ogsaa. Det griner omkring i fjeldene og lite regn er der her ogsaa, men luften er mild og nogen "uveirstat" er der i grunden ikke.
Disse dage har der været stor indvandring af nye verdensborgere her ovenfor. Tirsdag nedkom Helga Grendsen med et pigebarn, der dog var dødfødt. Samme dag nedkom Agnes Lundli med en liten pige, og igaar Ellen Nerland med en liten gut. Doktor Pettersen og bygdens 2 jordmødre var i aktivitet.

4 november 1923
I gaar ha vi temmelig sterk storm fra sydøst og i dag gaar det ilinger omkring i fjelden. Det ser ikke egentlig ut til stygveir, men man kan jo hver dag vente vinternes ankomst.
Fest paa Musgjerd i gaarkveld, hvor N. Magerøi med sine elever fra Opdals ungdomsskole opvartet med taler og sang.

11-11-1923
Nu har vi hat vinter en uke, thi sneen la paa mandag og tirsdag, men ikke mere end ca 4 tommer, saa ble det koldt, ti -tolv grader, men igaar slog det om, saa temperaturen forandredes fra 12 gr kulde i gaarmorgen til 6 gr varme igaarkveld.
Vi var da paa herredsstyremøte og kom hjem kl 10 1/2.
Ella Svisdal havde 7 sauer i marken, og de blev ikke fundne før fredag, trods den iherdigste leiting. Jeg frygter for at det var koldt til dem, da de jo var klippet.

18de november
Godt fin veir hele ugen, men noget stærk storm et par dage. Sneen er nu omtrent borte igjen, saa det er bare is. Føret er derfor ikke tjenligt, til andet end for vedløiping, men til det er de ogsaa utmærket.
Lars Bjørsset (ældre) fik slag en nat, og er meget daarlig. Det er vel ikke sikkert at han staar det over, da han jo er noget til aars, ikke langt fra 70 aar.

9 december 1923
Veiret står sig like fint og godt, et par tommer sne og 7 - 8 graders kulde de koldeste dage. I dag er det vist ikke mere end et par grader heller.
Vi har holdt paa med at hugge ned bjørk og older og løipe ned, og det har gaat glimrende.
Det er nu atter utnevnt prest her, nemlig pastor A. Skondal, fortiden prest i Vanylven på Søndmør. Men han kommer vist ikke før ut paa vaaren.

16 december
I gaar blev det endelig veirforandring, først regn og saa sne. I dag er det sterkt snefald, saa de som er i kirken i dag, har det surt, især de som har barn til daaben.

23 december.
Denne uge har vi havt uveir hele tiden, saa det blev en haard tørn at faa skolejentene fra Gyl hjem. Snøfonna gik ogsaa enkelte steder, og gusten pustede ganske sterkt paa dem. I gaar klarnet det op og blev sprettende kaldt, og idag har vi over 20 grader. (anm: her mener han under 20 grader kaldt.)

25 december 1923
I dag har vi juledag, men det er ikke rigtig hyggelig da det er sa urimelig koldt. I gaarkveld var der saaledes 25 grader, og da biter de i næsen. Men jul er jul alikevel, og til den steller man sig som regel slig, at man har noget både at bite og brænde, og da er det ja raad for kulden ogsaa. Men skogen har isandhed tunge dage. Den staar bøiet under en snetyngde som erforferdelig. En digter vilde sansynligvis være begeistret for den snedekte skog, thi julesne er jo, noget som prises i høie toner, men jeg saa langt heller at den var langt væk.

1 Januar 1924.
Ja saa har vi atter nytaarsdag. 1923 gik til sine fædre under klingende frost. Jeg tror neppe jeg har oplevet saa kold jul, thi hele tiden var der enten klart veir og omkring 20 grader kulde eller ogsaa isnende kold snedrive, og vind., der hvor denne tar. Forøvrigt var aaret i det heletat et mindre godt aar. Korn og poteter blev, paa grund af den sene vaar og sure sommer, af en meget dårlig kvalitet. Høi blev det rigtignok meget af, men det blev skjemmet af den daarlige indtørk.
Handelsvarene har holdt sig i høi pris, ja endog gaaet op endel, og enda mere kommer de nok til at gaa op nu da stortinget straks før jul la paa tolden ganske betraktelig. Desuten har der hele tiden vekslet med streiker og lochout, saa arbeidet er blit betydelig hemmet og dets afkastning forringes i betragtelig grad, til ubodelig skade for landt i det hele.
Og jeg er tilbøyelig til at spaa at samme foreteelser vil gjøre sig gjeldende i 1924 også.

7 januar 1924
Paa lørdag fulgte jeg Olina og Ragna Nisja til Sundalsøra, da de nu skulde møte op paa skolen igjen. Endskjønt veiret veiret hele tiden, siden før jul, har været enten urimelig koldt eller ogsaa sterk snedrive, saa var der paa lørdag og igaar mildt og behagelig, saa at reisen blev en bahagelig tur.

13 januar 1924
Denne uge har veiret været bra. Vi var paa sætren og drog "sloe", og det gik bra da vi fik paa vei, men den første dag hadde vi et svre stræv da skogen af snetyngden var saa nedbøiet at det var omtrent ufremkommerlig. Vi maatte hugge os frem lange strekninger.

20 januar 1924
Drog ned det sidste høi fra sætren. Der blev 10 "sloa" deroppe i aar. Siden har jeg hugget ved og fosskjellig. Veiret er nu utmerket fint, oh føret er ogsaa bra.
Ole A. Gravem blev svert syk forige lørdag. Man trodde neppe at han kunde leve til doktoren kom. Det gjorde han dog, og da lindredes og smertene, og han er nu i bedring igjen.
I dag er der fest i skolestuen i kinamissionsforeningen. Slørdal, Løkke og lendsmand Fredriksen skal tale.

27de januar
Det pregtige veir slap op nat til lørdag, da det begyndte at regne. Det gik snart over til sne og igaar og idag har det sneet temmelig sterkt.

3die februar 1927
Denne uge har veiret været meget uroligt, afvekslende regn, sne og søndenvind. I gaar og i dag sterkt snefald og voldsom storm. Deter slemt for fiskerne, som nu dirver med storsildfisket.
Forige fredagskveld var der ild løs paa Gravem, i Tøften. Et gammelt ildhus strøg med, og det saa en stund stygt ut for de øvrige hus, men heldigvis vendte den sterke storm sig, saa den bar fra husene og dermed var de reddet.
I gaar var der bestemt basar i kvindeforeningen, men den måtte avlyses paa grund av styggveir.

17de februar
Veiret har hele uken været koldt til igaar, da det slog om til mildveir, og idag regner det temmelig stridt. Regnet vil dog antagelig snart gaa over tl sne.
Skytterne har været hidsig efter ræven nu medens sneen laa saa dyp og løs. Endre Nisjsa og Arne Bruseth skjøt to, en kvit og en rau. Men de har dog ogsaa gaat flere dage forgjeves, ligesom mange flere har forsøgt sig, men uten resultat. Saaledes igaar forfulgte Erik Klingøien, Nils Broøien og Erling Nerland en ræv op paa Molin og ned igjen, uten at naa ind paa den.
I dag er der gudstjeneste paa Romfo, men da veir og føre er saa daarlig blir der vist ikke mange folk her ovenfra.

24 februar 1924
Det daarlige veir har rukket hele uken, saa det er først idag at det er nogenlunde bra. Vi har nu saa meget sne at man kan si det er aldeles uføre. Det blir ikke greit at faa hjem høiet fra Grødalen, og retnu trængs det.
Skolebarna ha skiløiping igaar, men fik daarligt føre, da sneen var løs og kram. Endre fik 4de præmie i sin klasse.

2den marts
Uveir hele tiden. De to sidste dage har vi hat snestorm, især var fredag en blaasene dag. Vi var til Grødalen og maaket op sneen, men jeg er bange for at det har føket til igjen.

9 marts
Denne uke har vi hat nogenlunde veir. Jeg har kjørt 5 las fra Grødalen. De to sidste dage blaaste der temmelig sterkt, saa i gaar kjørte jeg ikke.
Siver Grendsen døde paa Levanger torsdag, han fik hjernebetennelse og trods sin unge, kraftige alder bukket han under. Han var omkring 24 aar.

16 marts
Denne uke har jeg da været ordentlig paa farten, mandag til Grødalen, tirsdag herredstyremøte, onsdag Grødalen, torsdag Søseteren efter sloe. fredag til Grødalen, og da tog jeg det sidste der. I gaar begyndte det at sne, og inat er der faldt omkring en 1/2 alen sne.
Halvor Tøfte døde den 20.

23 marts 1924
En rent ut urimelig kulde, hele tiden. 19 - 20 grader. Man skulde vante lite vaarluft nu snart, men vaaren lar vente paa sig ser det ut til, thi med al den sne som nu er, og dette kolde veir, vil det ikke gaa fort.
Vi har hugget tømmer, men det blir ikke let at faa det frem.

30 marts
Nu ser det da ut til at kulden maa gi op, thi idag har vi "slud". Men det var ogsaa først paa fredag at kulden ga sig indtil da var vinduerne overfrosne hver morgen, og man maate lægge i ovnen for at beholde varmen.
I gaar var der skirend for voksne her. Daarlig føre, men det gik bra aligevel.

6 april
Veiret har denne uke været mildt, saa sneen har sunket betydelig. I dag er der lite snerusk.
Skirenn paa Fahle idag, for gutter. Gunnar Nisja, Trygve Solem og Anders jenstad reiste did.
Senere:
Gunnar Nisja fik 1ste pr, John Myren 2den, Anders Jenstad 3die, Almhjell 4de og TRygve Solem 5te præmie.

13 april
I gaar ha vi herredstyremøte og jeg laa paa Musgjerd. I dag var jeg saa ved kirken hvor pastor Blaker fra Opdal prædiked for sidste gang. Vor nye prest kommer først i mai.

17 april
Skjærtorsdag

Koldt veir og utmærket tømmerføre. Vi har nu faaet alt sagtømmeret paa sagen. Vi har endnu omkring 80 cm sne, saa føret stssr sig da endnu..
I dag kommer Olina og Ragna hjem fra Gyl, da skolen slutter til paaske.
I dag er der samling i skolestuen, ved lendsmand Fredriksen og emisærerne Løkke og Løvaas.
(anm: Løvaas sies å ha vært en særdeles sjarmerende mann, som bedåret de fleste ugpiker i kretsen. Hallgeir)

21 april 1924
2den paaskedag.

I gaar ha vi rigtig miold luft, sneen sank da ganske betydelig. Men idag er det af et andet slag, svær snedrive og allerede faldt omkring 6 - 7 tommer sne. Foresten har vi haft en uhyggelig helg.

4de mai 1924
Ja saa har vi naaet mai, blomstermåneden, men blomster findes der nok ikke, undtagen i vindueskarmen. Sneen er i dag omtrent nøiagtig 1/2 meter dyp, saa vaaren blir sen i aar ogsaa.
Vi har nu faat frem tømmeret, og det har været et drygt arbeide, da vi har hugget saapas meget, omkring 150 stokke.
I gaar kom vor nye prest,. Skorndal til bygden, men der blir ikke gudstjeneste paa Romfo før 18 mai.

11 mai 1924
De sidste dage har det været rigtig godt veir, saa sneen har minket bra. Men endnu e den temmelig dyp over alt, omkring 1/2 meter.
Der gaar for tiden en meget omsiggribende vækkelse i kredsen her. En hel del, for det meste ungdom, har sluttet sig til. Det er en ung emisær Kristian Løvaas, som virker her. Møter holdes hver kveld.

18 mai
Idag har jeg været paa Romfo, da vor nye prest holdt sin tiltrædelsesprediken. Svert mange folk, da føret nu er bra fremkommelig for hjulredskap.
Man kan nu begynde med vaaraanna heroppe, saa det blir ikke saa sent som det saa ut en gang.

24 mai
Vi ha herredstyremøte igaar, fint veir og utmerket føre. Vaaren er nu kommen for alvor, sauene har været ute to dage, og har det nogenlunde bra.
I dag er der stor fest paa Vollan, med deltagere fra Opdal og Sundal, like ned til Øra.
Kjørene slap ut den 24 mai.

1 juni 1924
I gaar saade jeg. Det blev sent iaar ogsaa, men vi har nu rigtig bra veir, saa det kan bli bra lel.

8 juni 1924
Pintsedag
En umaadelig kold pintseuke, saaledes igaarmorges var der 3 1/2 kuldegrad. Jeg var da paa sæteren og "dro ve", og det gik med glans. I dag har vi dog mildveir.

15de juni 1924
Denne uke har været forholdsvis bra. En dygtig regnskur fik vi ogsaa, saa engen ser rigtig bra ut, og akeren spirer snilt.

6te juli
Det er nu tre uger siden jeg skrev noget om omtrent hele denne tid har veiret været overmaade behageligt, saa det ser ut til at bli rigtig godt aar. Vi har skaaret op tømmeret, hvoraf der blandt andet blev omkring 800 slipers.
Forige uke, eller sidst paa juni døde baade Helge Svisdalshaug og Randi P. Gravem (Bjørkestøl).
Flyttet til sæters den 15 juli

3die august
Vi har nu begyndt slaatten for vel en uge siden, men har ikke havt rigtig drivende veir, saa endnu er ikke meget kommet i hus, for vort vedkommende bare 4 las. Men i dag har vi solskin og varme, saa det kan hende at det blir bedre.e-post


Line