Line
Et Arbeidstalent

Erik Endresen Klingøien

Nekrologen sto på trykk i Normøringen i 1904, eller begynnelsen av 1905 og signert N + F

Døde den 6te December 1904. Han var født paa Øvre Nisja, Sundalen i 1817 og opnaaede altsaa en alder av 87 aar. Forældrene var Gaardbruger Endre Gundersen Nisja og Randi Larsdatter, født på Liahjelle, begge godt begavede, driftige og Gaardmandsfolk. De havde flere børn, hvoraf Erik var den yngste. Saavel han som hans ældre broder Lars røbede tidlig anlæg for andre og "finere" arbeider end almindeligt gaardsarbeide. Dette undgik naturligvis ikke Faderens opmærksomhed, som derfor bestemte, at gutterne skulde faa lære saadanne haandværk, som de maate være tuftet for.

Den ældre, Lars, sattes i lære inde i bygden hos en sølvsmed, som tillige suftede som urmager. Det tog ikke lang tid før discipelen gik over mesteren og blev en sjelden "finhændt" og solid arbeider.

Erik skulde blive smed. faderen sendte ham derfor til en slægning paa Røros, en regimentsmed. Men her blev han ikke længe, hanvantrivdes heroppe, - maaske mest fordi Mesteren var for glad i det sterke. Kommen hjem igjen gik han i lære hos den navngjetne plogsmed, Gaardbruger Ole D. Flatvad. Af denne mand - som var udrustet med ualmindelige gode Åndsævner og besad en praktisk arbeidsfærdighed, som kun skjelden forekommer. - lærte da Erik at arbeide ploge. Hjemkommen fra hæren nølede han ikke længe, før han forsøgte paa egen haand. Mesteren havde til regel: "Ein go plog ska styr seg sjøl gjennom fora paa flat, steinlaus mark". Prøven faldt godt ud; Plogen gik gjennem furen uden at plogfaren holdt i styrehorvene.

Imidlertid havde faderen opført en stue og smidje for disse sine 2 sønner, saa de havde værksteder for seg selv. Lars arbeidet i sølv og messing: sølvbelter, kjæder med filigramroser, lysestaker, sæletøibeslag osv., samt reparerte uhre og gjorde nye hænguhre. de saakaldte "Befere", der kun viste tiden, men havde ingen slagindretning. Alt hans arbeide var smagfuldt og oftest originalt. Det er bare beklageligt, at størstedelen av hans sølvarbeider er havnet i udenlandske samlers beholdninger.

Men broderen Erik tilegnede seg ogsaa kunsten baade som sølv og metalarbeider og uhrmager. Han var nemlig gløg til at opfatte arbeidets plan og finesser og nølede ikke længe med udførelsen. Hans motto var: "Naar hovude veit kor de ska vara, saa maa handa kunne gjera det".

Efterat Lars flytede i nedover bygden, - først til Ole Hoaas hvor han leide seg bolig og værksted, senere til Sande, hvor han kjøbte en gaardspart -, fortsatte Erik i Smedjen og stuen derhjemme. Som logerende havde han nu en tid den over de nordmørske bygder bekjente maler Halvor Fredriksen, som døde for 4 a 5 aar tilbage 93 aar gml. Denne var en original, flink i sitt fag og en god rosemaler.

Fra denne tid beyndte nok Eriks travleste arbeidsaar. Man fandt ham aldrig ledig, men stadig sysselsatt enten i smidjen eller i stuen. Musikalsk anlagt som han ogsaa var, brugte han hvilestunderne til at spille paa klarinet og fiolin. Det var et sundt, virksomt ungdomsliv: snart arbeidede han paa sølv eller messing, snart ifærd med at reparere uhre eller gjøre nyestueklokke med slagverk, snart var han i smidjen at stelle istand en gammel eller ny plog, gjøre en ny rifle eller reparere gamle snaphaner og geværer osv. Det var på denne tid, at disse saakaldte perkusjonslaase kom i brug. Da disse kom for dagen, blev de gamle flintlaase dødsdømte. Enhvær som eiede et geværskrammel maatte endelig have nyt laas, og Erik var manden som maatte besørge dette.

Optaget som han var av mange og til dels helt forskjelligartede arbeider, skulde man tro, at ordsproget "nitten haandværk er tyve unytter" kunde anvendes paa ham, eller med andre ord, at han blev en fusker baade idet ene og i det andet. Men det er netop dette han ikke var. Endten han stod i smidjen og hamrede og sveisede tunge plogjærn, kunde han sidde ved værkstedbordet og pirke med ørfine uhrdele, tapper og indfatninger. Og i begge tilfælder tog han arbeidet med største ro og leverede som fagmand, solid og "haandfritt" arbeide. Det maa vel i saa maade kunne siges, at han var et særsyn.

At han tildels anvendte baade tid og midler paa sine ideer og opfindelser, er selvsagt. bla. spekulerede han en tid adskiligt paa et tændnaaalgevær uden helt at naa et tilfredstillende resultat.

I sekstiårene (1860) arbeidet han (meddelt af L. Eriksen) et gevær af ualdmindelig størrelse, bestemt til "bjørnerifle". Dette maatte viselig være et meget besværligt arbeide, naar man tager hensyn til at løbet blev sveiset isammen af almindelig stangstaal, og boret og riflet med eget forarbeidet verktøi. Geværet blev senere kjøbt af en Betopsynsmand Bekke, og finds opbevaret som en rustøstet paa en gaard paa Lesje.

Ved prøvesydning af dette gevær, fik han uheldigvis sit ene øie beskadiget, idet en splint af knaldhætten traf det, og som senere bidrog til, at han mistede synet paa det.

Men neppe noget skaffede ham mere bry og møie end de mange værktøigjenstande, som han maatte utføre, før det egentlige arbeide kunde utføres. "Jeg har ofte arbeidet mere paa verktøiet end paa gjenstandene", pleide han tidt at sige.

Som uhrmager bragte han det tilslut saavidt, at det medd god grund maa kunne siges, at han stodd foran sin tid. Den vakre, solide stueklokke hos gardbruker Endre Moen tør maaske søge sin mage i det hele land. Denne har Erik arbeidet hvert et gran og med selvgjort verktøi.


I tredveaarsalderen blev han rammet av amors pil. Resolut som alltid var det ikke længe, før han giftede sig med gaarmands datter Ingeborg Gaardsdatter Tøfte paa Gravem. Omtrent samtidig kjøbte han et godt stykke jord paa Gjøra for kr. 2000, flyttede sin stue og sin smedje og opførte nødvendige udhuse paa egne tomter. Dette hans vakre lille hjem kaldte han for Klingøien.

I årenes løb fik de 5 sønner der efterhvert som de voksede til blev oplært til uhrmagere. Den ellersjevne og godmodige mand, var ikke naadig, naard disse smaafyrene gjorde et midgreb eller søgte at faa arbeidet fra sig i en fart. " Lær eder ikke at fuske, gutter,, men gjøre godt arbeide og tag iheller ordentlig betaling". var hans læresætning.; tgi han holdt paa, at ærlighed varer lænst, og billigt juks blir alltid det dyreste, mente han.

Naar nu har de 5 sønner alle saavidt vides sidder i solide og godt oparbeidede uhrmagerforretninger, den ældste i hjemmet, den næstældste paa Harstad, den 3je og 5te i Sverige og næstyngste i Kristiansund, er de nok samtlige enige om at takke sin gamle fader for det grundlag som blev lagt under hans første veiledning og for de grundsætninger han gav dem med paa veien, da de tog ud i verden for selv at bryde sin bane.

En saare tung lagnad rammede dog den arbeidssomme mand, idet han de sidste 20 aar af sit liv var blind. Rimeligvis havde hans øine taget skade ved den stærke varme fra smedjeovnen og med hans finere arbeide, Men han tog tilskikkelsen med sin vanlige ro og taalmodighed og beholdt sit gode humør til det sidste. Omsider fik han dø, stille og tilsynelatende smertefritt - en naturlig død efter et naturligt, sundt liv.

Men mindet om denne dygtige mand og brave, bramfrie medborger vil leve længe.
Han fortjener et godt eftermæle.

Sundalen i Julen 1904.

N. + F.


Kommentarer av Hallgeir Nisja:

Huset og smien som ble satt opp, sto i det som ble kallt Sølvsmeddalen. Det ligger i området mellom Pinsilen, Huset til Gunnar Olav og Campingplassen. Ola Lerbrekken hadde en smørebukk stående i sølvsmeddalen, bak den gamle garasjen.
Jeg har en klokke, uten slgverk, som trolig stammer fra Sølvsmeddalen, min søster Ingrid har en offerdåse, ett smykke med kjede rudt halsen, som også trolig stammer derifra.
Den gilde stueklokka som ble kjøpt av gårdbruger Endre Moen, kunne det vær moro å sett.

HN

e-post


Line